Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie).

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Studentka pisze w zeszycie przy użyciu ołówka

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych.

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW – PRZEJDŹ DO E-REJESTRACJI,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do biura rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie na studia – WYDRUK Z SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, pobierz pdf,
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,
  • dokument tożsamości – tylko do wglądu.

W przypadku pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych (z wyjątkiem kierunku Przygotowanie pedagogiczne), kandydat musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi nadanie mu kwalifikacji pedagogicznych (dyplom ukończenia pedagogicznych studiów wyższych i suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego lub potwierdzenie ukończenia kursu nadającego takie kwalifikacje).

BIURO REKRUTACJI – POLKOWICE

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102 (obok portierni)
tel. 767465337
e-mail: podyplomowe@ujw.pl


Dla Państwa wygody umożliwiamy składanie dokumentów rekrutacyjnych w Filii UJW w Lubinie:
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114, parter
tel. 887380093887380098
e-mail: wz@ujw.pl

Zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy stosowne informacje.

1. Administratorem Państwa danych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice

2. Administrator wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych – do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kodo@ujw.pl, tel. 75 746 53 33 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych”.

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 2 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

b) w celach dydaktycznych, tj. toku studiów, – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c– wypełnienie obowiązku prawnego, przez 50 lat od ukończenia studiów;

c) realizacji umowy zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Art. 221) w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;

d) realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) oraz art. 9 ust. 2 pkt b) RODO), – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat
(w przypadku umowy zlecenia bez składki ZUS) lub 50 lat (w przypadku umów ze składką ZUS) od zakończenia umowy,

e) realizacji innej umowy, której są Państwo stroną (tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia umowy,

f) promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,

g) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Uczelni Jana Wyżykowskiego, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów obowiązujących: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

6. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Informujemy, iż w Uczelni Jana Wyżykowskiego funkcjonuje monitoring wizyjny. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach, ul. Skalników 6b, 59-100 Polkowice.

2. Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: kodo@ujw.pl.

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności może to być firma informatyczna.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.

8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.