Tablica z pytaniami: WHO HOW WHEN WHAT? pisanymi kredąOrganizacja studiów

Organizacja zjazdów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele nie częściej niż co 2 tygodnie. Studia obejmują 2 lub 3 semestry nauki i 10-20 weekendowych zjazdów (w zależności od wybranego kierunku studiów). Terminy zjazdów ustalane są w momencie podjęcia decyzji o uruchomieniu danego kierunku. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się na studia minimalnej liczby kandydatów – w zależności od kierunku jest to od 12 do 30 osób. Terminy zjazdów są ustalane wcześniej niż szczegółowy plan zajęć.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w dziekanacie w Polkowicach lub w Lubinie (w zależności od miejsca prowadzenia studiów).

Plan zajęć

Szczegółowy plan zajęć na semestr jest podawany do wiadomości uczestników studiów podyplomowych przez e-dziekanat najpóźniej w dniu pierwszego zjazdu, jednak staramy się, aby słuchacze znali swój plan zajęć przynajmniej tydzień wcześniej.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy podczas realizacji poszczególnych przedmiotów mogą otrzymywać zestawy materiałów dydaktycznych przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania. Uczestnicy nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Świadectwo ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów z toku studiów, zdanie egzaminu końcowego.

Kierownik studiów

Każdy kierunek studiów ma zapewnioną opiekę kierownika merytorycznego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego. Kierownik przygotowuje programy studiów i kompletuje kadrę dydaktyczną. Odpowiada także za jakość przygotowanych materiałów i służy radą uczestnikom studiów podyplomowych.

Biblioteka

Uczestnicy mają możliwość korzystania bezpłatnie ze zbiorów Biblioteki Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Warunki studiowania

UJW dysponuje nowoczesnym budynkiem dydaktycznym w Polkowicach i pięknym, zabytkowym budynkiem w Lubinie. Sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Na korytarzach przewidziano miejsca wypoczynku dla studentów i uczestników studiów podyplomowych. W obu budynkach znajdują się punkty gastronomiczne oferujące kanapki i ciepłe posiłki oraz napoje. Miejsce odbywania się zajęć uzależnione jest od Wydziału, który prowadzi studia (w opisach poszczególnych kierunków znajduje się informacja w którym mieście znajduje się jednostka prowadząca studia).

E-dziekanat

Wirtualny dziekanat (e-dziekanat) to system teleinformatyczny Uczelni stworzony po to, by uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do WD uczestnicy mogą sprawdzić m.in.:

  • plan zajęć,
  • aktualne ogłoszenia,
  • stan opłat za studia,
  • zaliczenia i oceny z poszczególnych przedmiotów,
  • plan zajęć wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia w Polkowicach lub w Lubinie (ułatwia to kontakt z wykładowcą).

Opłaty za studia

Czesne za studia słuchacze wpłacają zgodnie z podpisaną z Uczelnią umową na indywidualny numer konta dostępny po zalogowaniu się do swojego konta w e-dziekanacie.

Raty

Czesne za studia można opłacać w ratach.