Uczelnia Jana Wyżykowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Studia Podyplomowe UJW.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie znajdują się dokumenty w postaci skanów lub dokumentów PDF, które nie mają zapewnionej dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny własnej, korzystając z narzędzi do walidacji strony WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Ambroziak-Sieradzka.
 • E-mail: m.sieradzka@ujw.pl
 • Telefon: 76 746 53 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem na ul. Skalników 6 oraz Skalników 6B są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla OzN, blisko wejścia.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

Częściowo w przestrzeni budynku zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W bibliotece uczelni znajdują się komputery dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: wzorkową (duży monitor, programy wspomagające, klawiatura w kontrastowych kolorach) oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dostosowane stanowisko oraz specjalna myszka).

Dzięki podjazdowi do budynku na ul. Skalników 6B oraz zamontowanej windzie, każdy może dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku.