Praktyki zawodowe

Na pedagogicznych kwalifikacyjnych studiach podyplomowych praktyki zawodowe są obowiązkowe i stanowią integralną część programu kształcenia. Odbywają się w wymiarze i zakresie zgodnym z programem studiów na danym kierunku oraz zgodnie z programem praktyk dla danego kierunku (do pobrania poniżej) i podlegają zaliczeniu. Praktyki powinny odbywać się w zakładach lub instytucjach, których działalność wpisuje się w kierunek studiów odbywanych przez słuchacza.

Zaliczeniem praktyki oraz nadzorem merytoryczny nad praktyką zajmuje się Dziekan, natomiast nadzór organizacyjny nad praktykami oraz kontrola ich przebiegu należy do zadań Kierownika studiów podyplomowych. Kierownik odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem i jest upoważniony do rozstrzygania spraw związanych z przebiegiem praktyk.

Młoda kobieta w stroju biznesowym trzymająca notatki w rękach

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW

  1. Zgłoszenie w Uczelni miejsca odbywania praktyki poprzez złożenie podania wg określonego wzoru. Integralną częścią zgłoszenia jest program praktyki zatwierdzony przez instytucję, w której słuchacz będzie odbywał praktykę zawodową. Zgłoszenie powinno zostać złożone przed wskazanym w nim terminem odbywania praktyki.
  2. Odbycie praktyki zgodnie z programem praktyk w miejscu/instytucji zatwierdzanej przez Dziekana.
  3. Po odbyciu praktyki, złożenie w Uczelni świadectwa odbycia praktyki wg określonego wzoru wraz z dzienniczkiem praktyki oraz innymi wymaganymi dokumentami (np. konspekty zajęć czy scenariusze lekcji).
  4. Praktyka zawodowa (miejsce jej odbywania oraz zaliczenie) odnotowywana jest w systemie teleinformatycznym Uczelni (e-dziekanat) oraz w teczce osobowej słuchacza.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA PRAKTYKI

Na pisemną prośbę słuchacza Dziekan może zwolnić go z obowiązku odbywania praktyki oraz zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez niego pracę zawodową. Wniosek słuchacza musi być odpowiednio udokumentowany – musi jednoznacznie wynikać, że doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyki dla danego kierunku. Dokumentami mogą być: zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia, kserokopia świadectwa pracy lub kserokopia umowy o pracę, potwierdzony przez zakład pracy zakres obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku – Dziekan lub Kierownik studiów podyplomowych może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

PROGRAMY PRAKTYK

Doradztwo zawodowe i personalne (nabór 2018/2019)

Przygotowanie pedagogiczne dla naboru w roku 2019

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie miejsca praktyki zawodowej – wzór –docx

Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej – pdfdoc

Pierwsza strona dzienniczka praktyk – wzór – docx

Świadectwo odbycia praktyki zawodowej – docx