Zarządzanie w sporcie

Studia organizowane są wspólnie z klubem sportowym Zagłębie Lubin S.A. Patronat nad studiami objął Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej, z wykorzystaniem obiektów sportowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom unikatowej wiedzy w kontekście funkcjonowania organizacji sportowo-rekreacyjnych.  Uzyskane kompetencje i umiejętności oraz wiedza pozwoli absolwentom w efektywny sposób kierować klubami, instytucjami sportu oraz innymi organizacjami o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, a w szczególności do:

 • kadry zarządzającej organizacjami sportu oraz instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, która chce zaktualizować swoją wiedzę z zakresu zarządzania,
 • osób zarządzających obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za rozwój sportowy i ofertę wypoczynkową lokalnej społeczności,
 • działaczy sportowych oraz aktualnych i byłych sportowców, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową w pionach zarządzających organizacjami sportowo-rekreacyjnymi.

Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie.

Program obejmuje 158 godzin zajęć dydaktycznych i gwarantuje zdobycie 31 punktów ECTS. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych – hybrydowo.

Przedmiot Liczba
godzin
Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi 14
Zarządzanie finansami w sporcie 16
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportowo-rekreacyjną 10
Zamówienia publiczne w kontekście polskich związków sportowych 10
Bezpieczeństwo imprez masowych 10
Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach sportowych 10
Modele biznesowe organizacji sportowych 10
Etyka w sporcie 6
Współpraca instytucji sportowych z administracją samorządową 10
Prawo a sport 6
Zarządzanie obiektami sportowymi 10
Zarządzanie kryzysami 10
Marketing w sporcie 20
Negocjacje i kierowanie zebraniami 6
Coaching i mentoring w sporcie 10

Absolwent studiów  posiada unikatową i aktualną wiedzę teoretyczna i praktyczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania organizacjami sportowymi oraz instytucjami sportowo-rekreacyjnymi. Przy wykorzystaniu metod analizy, potrafi podejmować strategiczne decyzje oraz trafnie interpretuje i zarządza procesami gospodarczymi w sektorze sportu i rekreacji. Jest on również odpowiednio przygotowany do kierowania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych i instytucjach sportowo-rekreacyjnych. Skutecznie się komunikuje, potrafi budować wizerunek organizacji oraz zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze:

 • managera klubu sportowego,
 • zarządzającego instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
 • eksperta, doradcy, konsultanta w zakresie rozwoju i zarządzania sportem oraz ofertą sportowo-rekreacyjną skierowana do lokalnej społeczności,
 • przedsiębiorcy na rynku sportowym.

Po ukończeniu studiów (zaliczeniu wszystkich przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego) absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uczelni Jana Wyżykowskiego, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w formie hybrydowej, raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023, tj. październik 2022 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi 3000 zł (całość 6000 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2022 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Lubinie
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin
pok. 114, parter