Zarządzanie oświatą

Studia prowadzone we współpracy UJW z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Adresatami studiów są absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne do sprawnego i twórczego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje łącznie 280 godzin zajęć i jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597) z późn. zm. .

Program składa się z trzech modułów:

 • PRAWO (60 godzin),
 • ZARZĄDZANIE (140 godzin),
 • KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (80 godzin)

Planowane przedmioty

 • podstawy prawa oświatowego,
 • elementy prawa samorządowego i gospodarczego,
 • finanse publiczne,
 • przywództwo edukacyjne w szkole,
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
 • zarządzanie jakością i nadzór pedagogiczny,
 • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
 • techniki pracy menedżera oświaty,
 • marketing edukacyjny,
 • PR i promocja w placówkach oświatowych,
 • Coaching i mentoring w oświacie

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną zarządzania placówkami edukacyjnymi oraz kompetencjami społecznymi, szczególnie w zakresie:

 1. skutecznego stosowania ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju placówek oświatowych,
 2. budowania wizerunku szkoły, przy współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 3. wykorzystania praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania, przywództwa edukacyjnego, i promocji placówek oświatowych,
 4. świadomości zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MEiN.

Renata Czapczyńska – pedagog specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, diagnosta  QEEG i terapeuta EEG Biofeedback. Certyfikat „Menedżera w Oświacie”, coach, andragog, wykładowca. Wieloletnie doświadczenie w zarządzanie placówką oświatową w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zainteresowania psychologią w nurcie psychologii klinicznej i neurobiologii oraz w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł (2800,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Kobieta pracująca na przenośnym komputerze