Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym

Adresatami studiów są osoby zainteresowane nabyciem kompetencji zawodowych z obszaru logistyki i transportu kolejowego, zarówno obecnie pracujący w branży usług transportowych jak i planujące rozwój kariery zawodowej w obszarach związanych z logistyką, transportem i kolejnictwem.

Celem studiów jest rozwój kompetencji zawodowych, poziomu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce w obszarze logistyki i zarządzania funkcjonowania systemów transportowych wykorzystujących środki transportu kolejowego.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – praktycznych.

W programie kształcenia szczególną rolę kładzie się na aspekty związane z rozwojem roli transportu kolejowego w regionie Zagłębia Miedziowego, w którym rozwój infrastruktury kolejowej może być istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność nowych inwestycji przemysłowych oraz akceleratorem rozwoju gospodarczego regionu.

Planowane przedmioty:

 • zarządzanie transportem i procesy transportowe,
 • logistyka i spedycja w transporcie kolejowym,
 • eksploatacja technicznych środków transportu,
 • zarządzanie jakością,
 • zintegrowane systemy transportowe,
 • optymalizacja funkcjonowania systemów transportowych,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem,
 • finansowanie inwestycji w transporcie kolejowym,
 • prawo w transporcie kolejowym,
 • interoperacyjność kolejowych systemów transportowych,
 • bezpieczeństwo i ergonomia pracy w transporcie kolejowym.

Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności niezbędne do zarządzania transportem kolejowym. Kompetencje absolwenta obejmować będą zarówno obszar organizacji transportu kolejowego i spedycji jak i obszar eksploatacji pojazdów szynowych i zachowania jakości. Wiedza absolwenta będzie obejmowała także zagadnienia z zakresu prawa i prowadzenia inwestycji kolejowych.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 2000,00 zł (4000,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Lokomotywa poruszająca się po torach