Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

Adresatami studiów są pracownicy działów HR i działów organizacyjnych, służby BHP, przedstawiciele działów kadr przedsiębiorstw, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek, w których funkcjonują związki zawodowe.

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy praktycznej w przedmiocie wzajemnych relacji pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych – wzajemnych praw i obowiązków.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Planowane przedmioty:

 • podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
 • tworzenie związków zawodowych,
 • rodzaje związków zawodowych,
 • uprawnienia związków zawodowych do tworzenia układów zbiorowych pracy i regulaminów,
 • uprawnienia związków zawodowych do ochrony praw indywidualnych pracowników,
 • uprawnienia związków zawodowych do wszczynania sporów zbiorowych i strajków,
 • uprawnienia związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnienia związków zawodowych w zakresie Społecznej Inspekcji Pracy,
 • związki zawodowe a Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent studiów uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania związków zawodowych w systemie prawa polskiego oraz w zakresie praw i obowiązków związków zawodowych. Uzyska także wiedzę odnośnie uprawnień związków zawodowych, dotyczących sfery pozapracowniczej swojego działania (działalności prospołecznej).

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Kobieta w biurze trzymająca w rękach laptop