Przygotowanie pedagogiczne

Studia prowadzone są we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Adresatami studiów są absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków chcący uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz z dydaktyki, które są niezbędne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Program obejmuje łącznie 390 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych i składa się z 4 modułów:

 1. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (180 godz.),
 2. podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 godz.),
 3. przygotowanie dydaktyczne (150 godz.),
 4. praktyka zawodowa (150 godz.).

Wśród przedmiotów m.in. wprowadzenie do pedagogiki, problemy współczesnej młodzieży, pedagogika specjalna, prawo oświatowe, kompetencje wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela, psychologia rozwoju i osobowości, psychologiczne uwarunkowania uczenia się, dydaktyka czy emisja głosu.

Absolwent będzie posiadał przygotowanie w zakresie:

 1. specjalności nauczycielskiej, zgodnej z merytorycznym przygotowaniem do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć);
 2. psychologii i pedagogiki, by pełnił funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizował proces nauczania, zaspakajał szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracował z innymi nauczycielami i rodzicami;
 3. dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne, rozbudzał zainteresowania poznawcze oraz wspierał rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór form pracy, metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także we właściwy sposób oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne może obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne może obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Kierownik studiów

Agnieszka Nowicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczna, geragogika specjalna; diagnosta i terapeuta pedagogiczny z 3-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej; były wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i koordynator kierunku Pedagogika w Uczeni Jana Wyżykowskiego. Aktualnie pracownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim oraz adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Autorka i kierownik naukowy studiów podyplomowych z: Przygotowania Pedagogicznego, Pedagogiki Leczniczej i Terapii Pedagogicznej, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapii Pedagogicznej z Arteterapią, Socjoterapii z Arteterapią, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Przedszkolnej, Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Pomysłodawczyni i realizatorka licznych kursów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców oraz pracowników KGHM.

Autorka blisko 100 publikacji, w tym dwóch monografii autorskich; siedmiu monografii pod redakcją oraz licznych autorskich i współautorskich rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

Zainteresowania naukowe: (1) diagnoza i terapia pedagogiczna oraz proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (2) społeczna integracja oraz inkluzja osób z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju; (3) jakość życia ludzi w starszym wieku, w tym szczególnie osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych.

Studia trwają trzy semestry a zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sob.-niedz.), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym z praktyki zawodowej) oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi 1300,00 zł (3600,00 zł całość). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Pedagog podczas pracy z dziećmi