Programowalne urządzenia mechatroniczne

Celem studiów jest rozwinięcie szerokorozumianych kompetencji zawodowych i umiejętności jej zastosowania w praktyce w obszarze elektroniki, automatyki i informatyki.

Adresatami studiów są pracownicy firm produkcyjnych i eksploatujących urządzenia i systemy mechatroniczne.

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych.

Planowane przedmioty:

 • metody i algorytmy sterowania cyfrowego w układach scentralizowanych i rozproszonych,
 • sieci bezprzewodowe (protokół MQTT do sterowania w systemie rozproszonym),,
 • inteligentne akumulatory i sensory w obwodach pomiarowych i sterowniczych UAR,
 • zaawansowane programowanie sterowników PLC,
 • badania symulacyjne UAR w programie Matlab,
 • programowanie paneli operatorskich dla rozproszonego systemu sterowania,
 • projektowanie bezprzewodowego systemu mechatronicznego.

Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania oraz diagnozowania systemów automatyki przemysłowej z zastosowaniem sterowników PLC i aplikacji mobilnych. Dodatkowo absolwent będzie potrafił modelować dynamikę typowych układów regulacji.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych. Będzie także dobrze przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne jak i w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym; w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi 2000,00 zł (4000,00 zł za całe studia). Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Młody człowiek pracuje przy nowoczesnym urządzeniu