Praktyka prawa pracy w administracji

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta wiedzy zakresu stosowania prawa pracy w administracji publicznej i samorządowej. Absolwent będzie posiadał kompetencje do zajmowania samodzielnego stanowiska w celu podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych oraz do podejmowania decyzji w zakresie relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Adresaci to

 • absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków, którzy chcieliby poznać przepisy prawa pracy oraz pogłębić posiadaną wiedzę,
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy prawne zatrudnienia w administracje. Rodzaje zatrudnienia,
 • pragmatyki zawodowe,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników,
 • rodzaje umów u pracę,
 • dochodzenie praw pracowniczych na drodze sądowej,
 • uprawnienia związków zawodowych w administracji,
 • obowiązki pracodawcy administracji publicznej i samorządowej w zakresie BHP.

Absolwent uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu prawa pracy w administracji zarówno publicznej, jak i samorządowej. Zdobędzie pogłębioną teoretyczne i praktyczne umiejętność do zarządzania działami HR oraz innymi służbami pracowniczymi w organach administracji oraz współdziałania organizacyjnie ze stosownymi organami administracji publicznej i samorządowej. Wiedza ta nie ograniczy się do zagadnień prawa pracy regulowanych Kodeksem pracy, lecz obejmie również sferę prawa pracy wynikającą z pragmatyk zawodowych, tj. szczegółowe regulacje dotyczące pewnych kategorii pracowników (np. urzędników samorządowych).

Kierownik studiów

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Kobieta w białej koszuli podczas pracy w biurze