Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, umożliwiających zajmowanie samodzielnego stanowiska i ponoszenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych (danych osobowych).

Adresaci studiów to pracownicy i pracodawcy oraz urzędy administracji państwowej i samorządowej, związki zawodowe, a także osoby zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Osoby, które są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce.

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Planowane przedmioty:

 • podstawowe akty prawa regulujące ochronę danych osobowych i dóbr osobistych,
 • ochrona danych osobowych w administracji państwowej,
 • ochrona dóbr osobistych człowieka,
 • pozycja prawna Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych w administracji samorządowej,
 • podstawowe instytucje ochrony danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów dotyczących zasad ochrony danych osobowych. Na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i nabytych kompetencji, absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik studiów

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Regał z segregatorami zawierającymi dokumenty