Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

To, czy pracownicy rozwiną skrzydła, pokażą swoją kreatywność, przejmą odpowiedzialność, zaproponują innowacyjne rozwiązania i staną się motorem napędowym firmy zależy od sposobu zarządzania nimi. Pracownicy mogą być „tajną bronią” firmy lub „opuszczoną kotwicą”, uniemożliwiającą jej wypłynięcie na szerokie wody. To oni są najważniejszym zasobem współczesnej firmy i to oni decydują o jej sukcesie lub porażce. Jak mawiał Andrew Carnegie – „Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeżeli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem”. Umiejętności odpowiedniego doboru kadr, inwestowania w rozwój pracowników, motywowania, wprowadzania elastycznych rozwiązań oraz skutecznego kierowania personelem są wyjątkowo wartościowe, a osoby je posiadające są poszukiwane. Zarządzanie zasobami ludzkimi rozwija się bardzo dynamicznie, a liczba ofert pracy skierowanych do tego typu specjalistów jest znaczna i systematycznie rośnie. Nic w tym dziwnego, gdyż te umiejętności są źródłem przewagi konkurencyjnej firm.

Adresatami studiów są menedżerowie, kierownicy i praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, a także do osoby, które w przyszłości będą zarządzały pracownikami lub zamierzają stać się specjalistami działów personalnych. Osoby, które zainteresowane są psychologicznymi aspektami zarządzania lub próbujące zgłębić m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie kompetencjami, nowoczesne systemy wynagrodzeń, zarządzanie projektami, szkoleniami, rekrutacja, ocenianie, rozwój i selekcja pracowników, aspekty z zakresu prawa pracy i organizacja funkcji personalnej.

Celem studium jest zdobycie lub ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego menedżera. Studia te będą także miały na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie trafności podejmowanych decyzji mających strategiczne znaczenie dla rozwoju określonej instytucji.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Studia podzielone są na siedem bloków tematycznych, a ich celem jest przekazanie wartościowych umiejętności projektowania i implementowania nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources; Personalwesen).

Planowane przedmioty:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawo pracy,
 • psychologia przywództwa,
 • zarządzanie strategiczne a zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • szkolenie i rozwój pracowników,
 • fundusz socjalny,
 • prowadzenie zebrań,
 • coaching i jego zastosowanie,
 • ocena potencjału kadrowego-zarządzanie karierami i kompetencjami,
 • polityka personalna a sukces przedsiębiorstwa,
 • komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna przedsiębiorstwa,
 • rekrutacja i adaptacja personelu,
 • kształtowanie systemów motywacyjnych,
 • ewidencja czasu pracy,
 • szkolenia- metody i techniki prowadzenia,
 • okresowe oceny pracowników,
 • naliczanie płac,
 • struktura i organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie,
 • elastyczne modele czasu i miejsca pracy,
 • umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów i trening negocjacyjny,
 • rozumienie potrzeb pracowników i umiejętności postępowania z ludźmi,
 • rola i przedmiot zarządzania personelem w nowoczesnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kierowanie zespołem.

Kierownik studiów

dr Miłosz Czopek – menadżer, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach zagranicznych i polskich oraz samorządzie lokalnym. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Autor publikacji z obszaru zarządzania.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł całość). Można wnosić czesne w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Mężczyzna w garniturze prowadzi rozmowę kwalifikacyjną