Integracja sensoryczna z psychomotoryką

Studia prowadzone są we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Studia prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program studiów obejmuje łącznie 350 godzin zajęć, w tym praktyka pedagogiczna w wymiarze 60 godzin. Studia trwają 3 semestry. Efekty uczenia się: 60 punktów ECTS. Program jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575) z późn. zm.
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.).

Program składa się z pięciu modułów:

 • MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (90 godzin, 15 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 2. DIAGNOSTYCZNO-METODYCZNY (140 godzin, 24 pkt.ECTS ),
 • MODUŁ 3. WARSZTATOWY (60 godzin, 12 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 4. DYPLOMOWY (6 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA (60 godzin, 3 pkt. ECTS)

Przedmioty:

 • elementy psychologii rozwojowej i klinicznej,
 • podstawy neurologii dziecięcej,
 • wybrane zagadnienia neuroanatomii i neurofizjologii dziecięcej,
 • wybrane zagadnienia z psychomotoryki,
 • podstawy integracji sensorycznej,
 • metodyka pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczym nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku edukacyjnym,
 • logopedyczne aspekty diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej w wybranych przypadkach klinicznych,
 • integracja odruchów według Sally Godart Blytle,
 • terapia i arteterapia ręki i stopy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • strategie terapeutyczne i dieta sensoryczna.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Nabywają oni wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do specjalistycznego wsparcia dziecka z zaburzeniami sensorycznymi, jego rodziny oraz efektywnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do nauk biomedycznych, neurologii i teorii zachowania. W związku z powyższym absolwent będzie posiadał kompetencje w zakresie:

 1. prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, która jest podstawą dla określenia pełnej diagnozy oraz projektowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej,
 2. planowania działań, praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi,
 3. konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi,
 4. samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem,
 5. stosowania innych metod wspomagających terapię integracji sensorycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MEiN.

Zajęcia na studiach prowadzą doktorzy i profesorowie z szerokim dorobkiem naukowym oraz specjaliści praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kierownik studiów

Mgr Renata Czapczyńska – pedagog w specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, diagnosta QEEG i terapeuta EEG/HEG Biofeedback. Posiada certyfikat „Menedżera w Oświacie”, coach, andragog, wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Interesuje się psychologią w nurcie psychologii klinicznej i neurobiologii oraz w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Trzy semestry, 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi  1400,00 zł (całość studiów: 4200,00 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

 1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
 2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Dziecko dotyka kolorową zabawkę