Gospodarka odpadami

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest wymagana do wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami; przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej; zapoznanie słuchaczy ze zmianami w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Adresaci:

  • Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnych kierunków.
  • Pracownicy służb miejskich i komunalnych, pracownicy samorządów terytorialnych, nauczyciele.
  • Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów, przedstawiciele samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawiciele firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej, podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie.

Studia prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Przedmiot Liczba godzin
Wybrane zagadnienia z prawa krajowego i UE dotyczące gospodarki odpadami; 40
Gospodarka odpadami komunalnymi; 18
Gospodarka odpadami przemysłowymi; 18
Gospodarka odpadami jako przedmiot finansowania 10
Ekologistyka i zagospodarowanie odpadów 18
Monitoring w gospodarce odpadami, 12
Ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko 20
Zajęcia terenowe (wizytacje nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami). 24

Po ukończeniu studiów absolwent posiada ogólną, szczegółową i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Zna aktualny system prawny i administracyjny dotyczący gospodarki odpadami, zarówno krajowy jak i regionalny.

Ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z brakiem spójnej i niewystarczająco dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie i na szczeblu administracyjnym, konsekwencji środowiskowych i prawnych zanieczyszczania gleb i wód odpadami.

Absolwent będzie mieć rozeznanie w zakresie różnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych UJW oraz najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego oraz procedur zamówień publicznych. Wśród prowadzących znajdują się przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie.

Kierownik studiów

Paweł Stefanek – dr nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska i monitoringu składowisk. Członek międzynarodowego zespołu doradczego ds. oceny bezpieczeństwa składowisk odpadów przemysłowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i środkowej Azji. Obecnie Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, Monitoringu i Rozwoju największego składowiska odpadów flotacyjnych (OUOW ŻM) w Europie.

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

  1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
  2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
  2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Wrzucany odpad do pojemnika