Coaching i tutoring w edukacji – NOWOŚĆ

Studia prowadzone są we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Adresatami są absolwenci studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów oraz innych osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne do samodzielnego wykonywania zawodu coacha i tutora.

Studia prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach.

Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych i 30 punktów ECTS. Realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych (wykłady, konwersatoria i ćwiczenia).

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy coachingu 15
Wybrane zagadnienia z psychologii: emocji, motywacji, coachingu, tutoringu i rozwoju kreatywności 15
Kompetencje coachingowe nauczyciela 15
Proces skutecznego nauczania i uczenia się 15
Narzędzia coachingowe w praktyce 15
Narzędzia coachingowe wspierające rozwój 15
Podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie 20
Edukacja ucznia zdolnego, wspieranie talentów i mocnych stron 10
Narzędzia coachingowe w turoringu 20
Kompetencje tutorskie nauczyciela 20
Programy i projekty rozwoju w coachingu i tutoringu 10
Zasady i etyka w pracy coacha i tutora 10

Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia indywidualnego i grupowego coachingu i tutoringu w szkole, placówkach oświatowych  oraz kompetencjami społecznymi, szczególnie w zakresie:

  • efektywnego uczenia się w oparciu o aktualny dorobek naukowy współczesnej psychologii w zakresie nowoczesnych form i metod pracy z uczniem i jego rodzicem;
  • procesu motywowania uczniów oraz rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich;
  • umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowej i tutoringowej;
  • dokonania samooceny, autodiagnozy oraz analizy zasobów własnych i deficytów wymagających wsparcia;
  • świadomości zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.

Zajęcia na studiach prowadzą doktorzy i profesorowie z szerokim dorobkiem naukowym oraz specjaliści praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kierownik studiów

Mgr Renata Czapczyńska – pedagog w specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, diagnosta QEEG i terapeuta EEG/HEG Biofeedback. Posiada certyfikat „Menedżera w Oświacie”, coach, andragog, wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówką oświatową w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. Interesuje się psychologią w nurcie psychologii klinicznej i neurobiologii oraz w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dwa semestry. Studia będą prowadzone w formie hybrydowej: stacjonarnie w UJW oraz online (wybrane zjazdy). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, realizacja projektu coachingowego i tutorskiego. oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Bez wpisowego!

Opłata za jeden semestr wynosi 1800,00 zł (całość studiów: 3600,00 zł). Istnieje możliwość wnoszenia czesnego w ratach (jedna rata: 600,00 zł).

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

  1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznych oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
  2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
  2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Młoda kobieta w stroju biznesowym trzymająca notatki w rękach