Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy z zakresu kompleksowego przygotowania absolwentów wyższych uczelni pracujących, bądź planujących podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp.

Adresaci:

  • Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty ds. bhp.
  • Pracujący lub planujący podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP.
  • Pracownicy przedsiębiorstw, instytucji państwowych i administracji samorządowej.
  • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Studia prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie.

Program obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwerstatoria).

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce 8
Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania wykonywania pracy 8
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy indywidualnej 10
Czynniki i zasady kształtowania materialnego środowiska pracy 10
Znaczenie i metody oceny ryzyka zawodowego 10
Wymagania bhp w budynkach i pomieszczeniach pracy, dokumentowanie 12
Dokumentowanie i świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi 8
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp 8
Wymagania i zakres obowiązków służb bhp 10
Pomoc przedlekarska 14
Zagrożenia ppoż., wybuchowe i awarie chemiczne w ochronie środowiska 16
Ekonomika i zasady organizacji środowiska pracy 12
Zarządzanie i audyt bhp 16
Ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony osobistej z wymaganiami bhp 12
Rodzaje i zastosowanie środków ochrony 8

Absolwent studiów BHP posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas studiów będą przydatne w zakładach wytwórczych, usługowych, szkołach, urzędach, bankach i szpitalach, a poprzez przygotowanie do działań edukacyjno-szkoleniowych, także całej regionalnej społeczności.

Zajęcia na studiach prowadzą doktorzy i profesorowie z szerokim dorobkiem naukowym oraz specjaliści praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kierownik studiów

Prof. dr hab. Edward Kowal

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Planowane uruchomienie studiów to semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022, tj. październik 2021 r.

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 zł za całe studia). Nie pobieramy opłaty wpisowego. Czesne można wnosić w ratach.

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Terminy

1 VI – 30 IX 2021 r.

Etapy

  1. rekrutacja elektroniczna – rejestracja w systemie teleinformatycznym oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego – e-rekrutacja,
  2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy (wypełniony na etapie e-rekrutacji, wydrukowany z systemu).
  2. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Biuro rekrutacji

mgr Kamila Ożóg

Dział Studiów Podyplomowych, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,

tel. 767465337, e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie w pok. 114 (ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin).

Kobieta w białym stroju roboczym i białym kasku