Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły przynajmniej studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie).

Warunkiem formalnym studiowania jest złożenie w przewidzianych terminach dokumentów uprawniających do studiowania na wybranym kierunku.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest dwuetapowo. Etap pierwszy to rekrutacja internetowa (e-rekrutacja), etap drugi – złożenie dokumentów w Dziale Studiów Podyplomowych.

Aby proces rekrutacji przeszedł pomyślnie, należy postępować według następujących kroków:

  1. rejestracja w systemie teleinformatycznym UJW, link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja,
  2. odebranie e-mail z loginem i zalogowanie się do systemu,
  3. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza internetowego,
  4. zatwierdzenie i wydrukowanie formularza,
  5. dostarczenie formularza oraz innych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji do biura rekrutacji (formularz podpisuje się w obecności pracownika przy składaniu dokumentów).

Należy pamiętać, że do formularza internetowego dołącza się również zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcie takie można wykonać u profesjonalnego fotografa, któremu należy podać powyższe wymagania.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia – pobierz pdf,
  • kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych – do wglądu oryginał,
  • dokument tożsamości – tylko do wglądu,
  • zdjęcie cyfrowe w formacie jpg o wymiarach 236×295 pikseli i preferowanej rozdzielczości 300 dpi (można przesłać na e-mail podyplomowe@ujw.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym).

W przypadku pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych (z wyjątkiem kierunku Przygotowanie pedagogiczne), kandydat musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi nadanie mu kwalifikacji pedagogicznych (dyplom ukończenia pedagogicznych studiów wyższych i suplement do dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego lub potwierdzenie ukończenia kursu nadającego takie kwalifikacje).


Biuro rekrutacji

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102 (obok portierni)
tel. 767465337
e-mail: podyplomowe@ujw.pl


Dla Państwa wygody umożliwiamy składanie dokumentów rekrutacyjnych w Filii UJW w Lubinie:
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114, parter
tel. 887380093, 887380098
e-mail: wz@ujw.pl

Zapraszamy!