Zarządzanie oświatą

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci

Absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Cel

Wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne do sprawnego i twórczego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozwoju polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Program studiów

Program obejmuje łącznie 280 godzin zajęć i jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597) z późn. zm. .

Program składa się z trzech modułów:

 • PRAWO (60 godzin),
 • ZARZĄDZANIE (140 godzin),
 • KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE (80 godzin)

Kierownik studiów podyplomowych:

Renata Czapczyńska – pedagog specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, diagnosta  QEEG i terapeuta EEG Biofeedback. Certyfikat „Menedżera w Oświacie”, coach, andragog, wykładowca. Wieloletnie doświadczenie w zarządzanie placówką oświatową w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zainteresowania psychologią w nurcie psychologii klinicznej i neurobiologii oraz w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Planowane przedmioty:

 • podstawy prawa oświatowego,
 • elementy prawa samorządowego i gospodarczego,
 • finanse publiczne,
 • przywództwo edukacyjne w szkole,
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
 • zarządzanie jakością i nadzór pedagogiczny,
 • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
 • techniki pracy menedżera oświaty,
 • marketing edukacyjny,
 • PR i promocja w placówkach oświatowych,
 • Coaching i mentoring w oświacie

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych. Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną zarządzania placówkami edukacyjnymi oraz kompetencjami społecznymi, szczególnie w zakresie:

 1. skutecznego stosowania ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju placówek oświatowych,
 2. budowania wizerunku szkoły, przy współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 3. wykorzystania praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania, przywództwa edukacyjnego, i promocji placówek oświatowych,
 4. świadomości zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. październik 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat musi legitymować się tytułem magistra oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 30 IX 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł (2800,00 zł za całe studia).

-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.