Tyflopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, chcący uzyskać kwalifikacje nauczyciela osób niewidomych i słabowidzących (tyflopedagoga). Zawód ten funkcjonuje pod numerem 235203 w opisie zawodów przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel

Nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego  oraz dydaktyki specjalnej, niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzroku (niewidomą i niedowidzącą) w:

 • ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponapodstawowych (edukacja inkluzyjna),
 • przedszkolach i szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych (edukacja integracyjna),
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych (edukacja specjalna),
 • specjalistycznych poradniach.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program studiów obejmuje łącznie 350 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk pedagogicznych i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131) oraz z Obwieszczeniem MEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ.U. z 2013 r. Poz. 1207).

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • tyflopedagogika i tyflomuzykoterapia,
 • wybrane zagadnienia z okulistyki,
 • psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • diagnoza funkcjonalna wzroku – trening  widzenia,
 • formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku,
 • wspomaganie rodziny dziecka z niepełnsprawnością wzroku,
 • podstawy orientacji przestrzennej i i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • system Braille’a i cyfrowe techniki dostępu do informacji,
 • konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju, IPET oraz programów rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością wzroku,
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i niedowidzących,
 • metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością wzroku w przedszkolu i w szkole,
 • metodyka organizacji zajęć pozalekcyjnych w internacie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku,
 • metodyka indywidualnych zajęć rewalidacyjnych uczniów z niepełnosprawnością wzroku oraz dodatkowymi dysfunkcjami.

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego. Opłata za jeden semestr wynosi 1300,00 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.