Tyflopedagogika w UJW!

W ofercie UJW są studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących – tyflopedagogiki. Absolwent studiów uzyska kwalifikacje nauczyciela niewidomych i słabowidzących (tyflopedagoga). Zawód ten funkcjonuje pod numerem 235203 w opisie zawodów przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowany będzie do profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzroku (niewidomą i niedowidzącą) w:

  • ogólnodostępnych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponapodstawowych (edukacja inkluzyjna),
  • przedszkolach i szkołach(podstawowych i ponadpodstawowych) z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych (edukacja integracyjna),
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych (edukacja specjalna),
  • specjalistycznych poradniach.

Absolwent będzie dysponował wiedzą z zakresu prawidłowości rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących oraz dotkniętych dodatkowymi zaburzeniami sprzężonymi. Nabędzie umiejętności diagnozowania i zaspokajania ich różnorodnych potrzeb, wspomagania ich rozwoju (w tym konstruowania programów wczesnego wspomagania rozwoju, IPET oraz programów rewalidacji), a także organizacji procesu ich nauczania i wychowania, zajęć rewalidacyjnych oraz pozalekcyjnych w internacie. Dodatkowo będzie wyposażony w kompetencje społeczne umożliwiające mu wspieranie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku oraz nawiązywanie efektywnej współpracy z nauczycielami, wychowawcami przedstawicielami służb społecznych wspomagających proces edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących.

Serdecznie zapraszamy do studiowania w UJW!

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia podyplomowe i dowiedz się więcej o studiach z tyflopedagogiki.