Zarządzanie logistyczne transportem kolejowym

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Teraz niższe czesne!

2000 zł 1800 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1600 zł* za semestr!

Adresaci

Osoby zainteresowane nabyciem kompetencji zawodowych z obszaru logistyki i transportu kolejowego, zarówno obecnie pracujący w branży usług transportowych jak i planujące rozwój kariery zawodowej w obszarach związanych z logistyką, transportem i kolejnictwem.

Cel

Rozwój kompetencji zawodowych, poziomu wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce w obszarze logistyki i zarządzania funkcjonowania systemów transportowych wykorzystujących środki transportu kolejowego.

Program studiów

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – praktycznych.

W programie kształcenia szczególną rolę kładzie się na aspekty związane z rozwojem roli transportu kolejowego w regionie Zagłębia Miedziowego, w którym rozwój infrastruktury kolejowej może być istotnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność nowych inwestycji przemysłowych oraz akceleratorem rozwoju gospodarczego regionu.

Planowane przedmioty:

 • zarządzanie transportem i procesy transportowe,
 • logistyka i spedycja w transporcie kolejowym,
 • eksploatacja technicznych środków transportu,
 • zarządzanie jakością,
 • zintegrowane systemy transportowe,
 • optymalizacja funkcjonowania systemów transportowych,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem,
 • finansowanie inwestycji w transporcie kolejowym,
 • prawo w transporcie kolejowym,
 • interoperacyjność kolejowych systemów transportowych,
 • bezpieczeństwo i ergonomia pracy w transporcie kolejowym.

Czas trwania

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), jeden bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności niezbędne do zarządzania transportem kolejowym. Kompetencje absolwenta obejmować będą zarówno obszar organizacji transportu kolejowego i spedycji jak i obszar eksploatacji pojazdów szynowych i zachowania jakości. Wiedza absolwenta będzie obejmowała także zagadnienia z zakresu prawa i prowadzenia inwestycji kolejowych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2000,00 zł 1800,00 zł (3600,00 za całe studia) lub 1600,00 zł (3200,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.