Uprawnienia związków zawodowych w praktyce

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

Dla absolwentów* 1500 zł za semestr!

Adresaci

Działy HR i działy organizacyjne pracodawców,

służby BHP,

przedstawiciele działów kadr przedsiębiorstw, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek, w których funkcjonują związki zawodowe.

Cel

Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy praktycznej w przedmiocie wzajemnych relacji pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych – wzajemnych praw i obowiązków.

Program studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Planowane przedmioty:

 • podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
 • tworzenie związków zawodowych,
 • rodzaje związków zawodowych,
 • uprawnienia związków zawodowych do tworzenia układów zbiorowych pracy i regulaminów,
 • uprawnienia związków zawodowych do ochrony praw indywidualnych pracowników,
 • uprawnienia związków zawodowych do wszczynania sporów zbiorowych i strajków,
 • uprawnienia związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uprawnienia związków zawodowych w zakresie Społecznej Inspekcji Pracy,
 • związki zawodowe a Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent studiów uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania związków zawodowych w systemie prawa polskiego oraz w zakresie praw i obowiązków związków zawodowych. Uzyska także wiedzę odnośnie uprawnień związków zawodowych, dotyczących sfery pozapracowniczej swojego działania (działalności prospołecznej).

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 za całe studia) lub 1500,00 zł (3000,00*).

*Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.