Socjoterapia z arteterapią

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci

Absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy nauczyciela merytorycznie przygotowanego do prowadzenia zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Cel

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, planowania i realizowania zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży, procesów zachodzących w grupie wychowawczej, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy. Ponadto w czasie studiów słuchacz rozwinie umiejętności wykorzystywania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą w celu wspierania ich rozwoju osobistego.

Program studiów

Program studiów obejmuje 290 godzin dydaktycznych zajęć oraz 60 godzin praktyki zawodowej i jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575) z późn. zm.

Program składa się z trzech modułów:

 • MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO PROWADZENIA KOLEJNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH   (125 godzin),
 • MODUŁ 2. METODYCZNE PODSTAWY PRACY NAUCZYCIELA – SOCJOTERAPEUTY (165 godzin),
 • MODUŁ 3. PRAKTYKA ZAWODOWA (60 godzin)

Planowane przedmioty:

 • wprowadzenie do socjoterapii i arteterapii
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • wybrane problemy współczesnej młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • elementy, psychologii rozwoju i osobowości dzieci i młodzieży,
 • muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, choreoterapia, terapia plastyką,
 • elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w pracy pedagoga,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • metodyka pracy:
  • z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania,
  • opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy terapeutycznej i socjoterapeutycznej,
  • socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • metodyka i warsztat pracy nauczyciela socjoterapii,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Kierownik studiów podyplomowych:

Agnieszka Nowicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczna, geragogika specjalna; diagnosta i terapeuta pedagogiczny z 3-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej; były wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i koordynator kierunku Pedagogika w Uczeni Jana Wyżykowskiego. Aktualnie pracownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim oraz adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Autorka i kierownik naukowy studiów podyplomowych z: Przygotowania Pedagogicznego, Pedagogiki Leczniczej i Terapii Pedagogicznej, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapii Pedagogicznej z Arteterapią, Socjoterapii z Arteterapią, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Przedszkolnej, Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej. Pomysłodawczyni i realizatorka licznych kursów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców oraz pracowników KGHM.

Autorka blisko 100 publikacji, w tym dwóch monografii autorskich; siedmiu monografii pod redakcją oraz licznych autorskich i współautorskich rozdziałów w monografiach i  artykułów w czasopismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

Zainteresowania naukowe: (1) diagnoza i terapia pedagogiczna oraz proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (2) społeczna integracja oraz inkluzja osób z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju; (3) jakość życia ludzi w starszym wieku, w tym szczególnie  osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych.

Czas trwania

Trzy semestry, 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Zajęcia tego typu mogą być realizowane w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • placówkach opiekuńczo–wychowawczych różnego typu, tj.: świetlice socjoterapeutyczne, placówki socjalizacyjne (domy dziecka) i interwencyjne (pogotowia opiekuńcze);
 • placówkach resocjalizacyjnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. październik 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat musi legitymować się tytułem magistra oraz posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 30 IX 2020r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych) – niezbędne aby uzyskać uprawnienia do pracy doradcy zawodowego w szkołach.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł (4200,00 zł za całe studia).


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.