Socjoterapia z arteterapią

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1400 zł 1300 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1200 zł* za semestr!

Adresaci

Absolwenci studiów magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne, którzy są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy nauczyciela merytorycznie przygotowanego do prowadzenia zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Cel

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, planowania i realizowania zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci i młodzieży, procesów zachodzących w grupie wychowawczej, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy. Ponadto w czasie studiów słuchacz rozwinie umiejętności wykorzystywania technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą w celu wspierania ich rozwoju osobistego.

Program studiów

Program studiów obejmuje 290 godzin dydaktycznych zajęć oraz 60 godzin praktyki zawodowej i jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575) z późn. zm.

Program składa się z trzech modułów:

 • MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO PROWADZENIA KOLEJNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH   (125 godzin),
 • MODUŁ 2. METODYCZNE PODSTAWY PRACY NAUCZYCIELA – SOCJOTERAPEUTY (165 godzin),
 • MODUŁ 3. PRAKTYKA ZAWODOWA (60 godzin)

Planowane przedmioty:

 • wprowadzenie do socjoterapii i arteterapii
 • niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
 • wybrane problemy współczesnej młodzieży,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • elementy, psychologii rozwoju i osobowości dzieci i młodzieży,
 • muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, choreoterapia, terapia plastyką,
 • elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w pracy pedagoga,
 • trening mediacji i negocjacji,
 • metodyka pracy:
  • z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania,
  • opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy terapeutycznej i socjoterapeutycznej,
  • socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną,
 • metodyka i warsztat pracy nauczyciela socjoterapii,
 • interwencja w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży.

Kierownik studiów podyplomowych:

Agnieszka Nowicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczna, geragogika specjalna; diagnosta i terapeuta pedagogiczny z 3-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej; były wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i koordynator kierunku Pedagogika w Uczeni Jana Wyżykowskiego. Aktualnie pracownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim oraz adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Autorka i kierownik naukowy studiów podyplomowych z: Przygotowania Pedagogicznego, Pedagogiki Leczniczej i Terapii Pedagogicznej, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapii Pedagogicznej z Arteterapią, Socjoterapii z Arteterapią, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Przedszkolnej, Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej. Pomysłodawczyni i realizatorka licznych kursów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców oraz pracowników KGHM.

Autorka blisko 100 publikacji, w tym dwóch monografii autorskich; siedmiu monografii pod redakcją oraz licznych autorskich i współautorskich rozdziałów w monografiach i  artykułów w czasopismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą.

Zainteresowania naukowe: (1) diagnoza i terapia pedagogiczna oraz proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (2) społeczna integracja oraz inkluzja osób z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju; (3) jakość życia ludzi w starszym wieku, w tym szczególnie  osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych.

Czas trwania

Trzy semestry, 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Zajęcia tego typu mogą być realizowane w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • placówkach opiekuńczo–wychowawczych różnego typu, tj.: świetlice socjoterapeutyczne, placówki socjalizacyjne (domy dziecka) i interwencyjne (pogotowia opiekuńcze);
 • placówkach resocjalizacyjnych (młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat musi legitymować się tytułem magistra oraz posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych) – niezbędne aby uzyskać uprawnienia do pracy doradcy zawodowego w szkołach.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł 1300,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1200,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.