Programowalne urządzenia mechatroniczne

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Teraz niższe czesne!

2000 zł 1800 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1700 zł* za semestr!

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych i eksploatujących urządzenia i systemy mechatroniczne.

Cel

Rozwój szerokorozumianych kompetencji zawodowych i umiejętności jej zastosowania w praktyce w obszarze elektroniki, automatyki i informatyki.

Program studiów

Program obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych.

Planowane przedmioty:

 • metody i algorytmy sterowania cyfrowego w układach scentralizowanych i rozproszonych,
 • sieci bezprzewodowe (protokół MQTT do sterowania w systemie rozproszonym),,
 • inteligentne akumulatory i sensory w obwodach pomiarowych i sterowniczych UAR,
 • zaawansowane programowanie sterowników PLC,
 • badania symulacyjne UAR w programie Matlab,
 • programowanie paneli operatorskich dla rozproszonego systemu sterowania,
 • projektowanie bezprzewodowego systemu mechatronicznego.

Czas trwania

Dwa semestry, 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent zdobędzie kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania oraz diagnozowania systemów automatyki przemysłowej z zastosowaniem sterowników PLC i aplikacji mobilnych. Dodatkowo absolwent będzie potrafił modelować dynamikę typowych układów regulacji.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w serwisach samochodowych, stacjach diagnostycznych, przedsiębiorstwach transportowych i przewozowych.

Będzie także dobrze przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne jak i w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, górniczym; w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2000,00 zł 1800,00 zł (3600,00 za całe studia) lub 1700,00 zł (3400,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.