Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1400 zł 1300 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1200 zł* za semestr!

Adresaci

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne i zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga i opiekuna–wychowawcy w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych różnych typów, a także osoby pragnące rozwinąć swoje kompetencje pedagogiczne.

Cel

Wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w placówce oświatowej, opiekuńczo – wychowawczej, organizacji działań pomocowych w ramach systemu opieki oraz wsparcia społecznego. Absolwenci są też przygotowani do realizacji profilaktyki społecznej pierwszego stopnia.

Program studiów

Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575) z późn. zm.

Program obejmuje łącznie 300 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk zawodowych i składa się z 3 modułów:

 • MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA KOLEJNYCH ZAJĘĆ (120 godzin)
 • MODUŁ 2. METODYCZNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ (180 godzin)
 • MODUŁ 3. PRAKTYKA ZAWODOWA (60 godzin).

Kierownik studiów podyplomowych:

Marzena Sendyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UJW.
Zainteresowania naukowe: profilaktyka osamotnienia dziecka; rodzina jako środowisko wychowawcze, współpraca w wychowaniu rodziny i szkoły, dzieci i młodzież w formach pieczy zastępczej.

Autorka ponad 50 publikacji wydanych w Polsce i za granicą.

Planowane przedmioty:

 • podstawy psychologii klinicznej,
 • psychologia rozwoju i osobowości,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • wybrane problemy współczesnej młodzieży
 • wybrane problemy niedostosowania społecznego,
 • prawne podstawy opieki i wychowania,
 • metody diagnozy psychopedagogicznej
 • metodyka pracy:
  • z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • opiekuńczo-wychowawczej w placówce socjalizacyjnej,
  • opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, bursie i w internacie,
  • pedagoga szkolnego,
  • z uczniem z zaburzeniami emocji i zachowania,
  • pracy z rodziną,
 • techniki warsztatowe w pracy nauczyciela-wychowawcy,
 • elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w pracy pedagoga,
 • elementy terapii pedagogicznej,
 • metodyka konstruowania programów profilaktycznych.

Czas trwania

Trzy semestry, 360 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, w tym nawiązywania relacji z podopiecznymi (wychowankami), diagnozowania ich indywidualnych potrzeb oraz projektowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych.

W czasie studiów słuchacz rozwija również kompetencje niezbędne do podejmowania zadań z zakresu profilaktyki społecznej pierwszego stopnia.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji uprawniających do pracy na stanowisku pedagoga–wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych  oraz instytucjach wsparcia, takich jak:

 • placówki szkolne (świetlice, zespół zajęć pozalekcyjnych, internat, bursa, pedagog szkolny),
 • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby),
 • placówki typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
 • placówki typu socjalizacyjnego (domy dziecka),
 • placówki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (ośrodki rehabilitacyjne),
 • instytucje wsparcia (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki adopcyjne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej, PCPR),
 • placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat, oprócz ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia, musi legitymować się posiadaniem przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu).
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł 1300,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1200,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych.


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.