Ochrona danych osobowych w administracji publicznej w świetle przepisów RODO

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

Dla absolwentów* 1500 zł za semestr!

Adresaci

Pracownicy i pracodawcy oraz urzędy administracji państwowej i samorządowej, związki zawodowe, a także osoby zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Osoby, które są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych, za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, umożliwiających zajmowanie samodzielnego stanowiska i ponoszenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych (danych osobowych).

Program studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Planowane przedmioty:

 • podstawowe akty prawa regulujące ochronę danych osobowych i dóbr osobistych,
 • ochrona danych osobowych w administracji państwowej,
 • ochrona dóbr osobistych człowieka,
 • pozycja prawna Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych w administracji samorządowej,
 • podstawowe instytucje ochrony danych osobowych,
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów dotyczących zasad ochrony danych osobowych. Na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności
i nabytych kompetencji, absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania przepisów RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 za całe studia) lub 1500,00 zł (3000,00*).

*Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych.


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.