Menedżer jednostek administracji publicznej

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

Dla absolwentów* 1500 zł za semestr!

Adresaci

Studia skierowane są do pracowników i kadry kierowniczej sektora publicznego (administracja rządowa i samorządowa), pracowników i kierowników przedsiębiorstw i spółek komunalnych, mieszkaniowych oraz wszystkich osób, które pragną się rozwijać i wiążą swoje plany zawodowe z sektorem publicznym.

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności menedżerskich podnoszących efektywność zarządzania i ukazanie dobrych praktyk.

Program studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Miłosz Czopek – menadżer, specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach zagranicznych i polskich oraz samorządzie lokalnym. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu – specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Autor publikacji z obszaru zarządzania.

Planowane przedmioty:

 • specyfika zarządzania sektorem publicznym,
 • zarządzanie finansami publicznymi,
 • prawne zasady funkcjonowania administracji publicznej,
 • kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem,
 • partnerstwa publiczno-prywatne i partycypacja społeczna,
 • KPA, instrukcja kancelaryjna i dostęp do informacji publicznej.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwenci tych studiów dysponować będą umiejętnościami pozwalającymi na zarządzanie gospodarką lokalną, zdobędą wiedzę
dotyczącą zasad funkcjonowania struktur władzy lokalnej oraz
interpretowania przepisów regulujących system zamówień publicznych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 za całe studia) lub 1500,00 zł (3000,00*).

*Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.