Zarządzanie projektami

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Studia organizowane we współpracy z:

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za inicjowanie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, konsultantów, niezależnych specjalistów, jak również osób ubiegających się o pracę związaną z zarządzaniem projektami.

Studia skierowanie do obecnych i przyszłych kierowników projektów, sponsorów projektów lub osób zarządzających, dla których realizacja projektów stanowi  kluczowy proces w strategii firmy.

Cel

Przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami), realizowanymi w przedsiębiorstwach z godnie z nowoczesnymi standardami metodycznymi PRINCE2®, AGILE PM®, metodykami branżowymi i korporacyjnymi.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców UJW oraz firmę szkoleniowa ALTKOM AKADEMIA z Warszawy. W ramach zajęć słuchacze będą mieli możliwość uzyskania certyfikatów PRINCE2® Foundation oraz AGILE PM® Foundation, jak również nabyć umiejętności prowadzenia projektów w sposób kontrolowany i efektywny.

Planowane przedmioty:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami,
 • zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych,
 • informatyczne wspomaganie zarządzania projektami,
 • metodyka PRINCE2® Foundation,
 • metodyka AGILE PM® Foundation,
 • symulacja projektowa,
 • zarządzanie zmianą,
 • przywództwo i budowanie zespołu,
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • zarządzanie ryzykiem.

Czas trwania

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwenci zapoznają się z najlepszymi praktykami i standardami Project Management stosowanymi powszechnie w tej dziecinie, w szczególności

 • są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu,
 • potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami,
 • znają standardy PRINCE2® oraz AGILE PM®, jak i inne metodyki branżowe i korporacyjne, stosowane powszechnie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej,
 • posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkować organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami,
 • potrafią organizować i kierować realizacją projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzykiem projektu,
 • wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów,
 • posiadają umiejętności pozwalające efektywnie zarządzać lub/i pracować w zespole projektowym,
 • potrafią umiejętnie rozwiązywać konflikty a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

CERTYFIKATY:
Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwenci otrzymują certyfikaty ALTKOM AKADEMIA w zakresie metodyki branżowej i korporacyjnej PRINCE2 i AGILE PM.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. październik 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 30 IX 2020r.

Dokumenty przyjmuje: 
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2950,00 zł (5900,00 za całe studia).

Kierownik studiów

Dr Jolanta Dmowska – wieloletni pracownik UJW, KGHM Polska Miedź S.A. oraz firm międzynarodowych; posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami w Polsce oraz zagranicą.


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.