Projektowanie robót górniczych w warunkach zagrożeń naturalnych

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2150 zł 1950 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1800 zł* za semestr!

Adresaci

Inżynierowie górnictwa, geologii i kierunków pokrewnych, przedstawiciele nowego pokolenia kadr kierowniczych KGHM PM S.A. oraz KWK, których kompetencje zawodowe oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne są niezbędne do prowadzenia bezpiecznej i opłacalnej eksploatacji surowców mineralnych w warunkach zagrożeń naturalnych.

Cel

Uzyskanie i uzupełnienie przez kadrę inżyniersko-techniczną kopalń rud miedzi i węgla kamiennego wiedzy związanej z nowoczesnym projektowaniem eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych.

Program studiów

W trakcie studiów słuchacze będą mogli zdobyć nowe wiadomości oraz będą mieli bezpośredni kontakt z doświadczonym gronem wykładowców, którzy na co dzień stykają się z problemami współczesnego górnictwa.

Kierownik studiów podyplomowych:

Krzysztof Soroko – dr nauk technicznych, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac inżynierskich, promotor pomocniczy prac doktorskich, współautor publikacji naukowych z zakresu aerologii górniczej, członek Polskiej Akademii Nauk sekcji aerologii górniczej, posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu robót górniczych przy zagrożeniach: termicznych, radiacyjnych, pyłowych, gazogeodynamicznych oraz skojarzonych zdobyte podczas zatrudnienia w dozorze górniczym ruchu zakładu górniczego.    

Planowane przedmioty:

 • zagrożenia tąpaniami i projektowanie eksploatacji w warunkach zagrożeń tąpaniami,
 • zagrożenia wyrzutami gazów i skał,
 • zagrożenia klimatyczne,
 • przewietrzanie kopalń głębinowych,
 • zagrożenia pożarami endo- i egzogenicznymi,
 • projektowanie eksploatacji w warunkach zagrożenia metanowego i zagrożenia pożarami endogenicznymi,
 • zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenie pyłami szkodliwymi,
 • zagrożenia wodne, radiacyjne i skojarzone,
 • ratownictwo górnicze,
 • prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze,
 • analiza ryzyka procesów w kopalniach.

Czas trwania

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), jeden bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych zagadnień w zakresie górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem eksploatacji w warunkach zagrożeń naturalnych występujących podczas pracy.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2150,00 zł 1950,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1800,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.