Nowoczesne metody zarządzania firmą i przedsiębiorstwem o profilu górniczym***

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2100 zł 1900 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1700 zł* za semestr!

Adresaci

Absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich:

 • obecni i przyszli menedżerowie,
 • pracownicy różnych szczebli zarządzania,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby pragnące rozszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Cel

Zapoznanie i przygotowanie słuchacza do efektywnego zarządzania firmą funkcjonującą w dynamicznie zmieniających się warunkach. Uczestnicy zdobędą gruntowna wiedzę, podpartą praktycznymi wskazówkami nowatorskich rozwiązań, które gwarantują organizacji osiągnięcie statusu nowoczesności. Słuchacze uzyskają kompetencje z zakresu współczesnych trendów, metod i technik zarządzanie oraz umiejętności menedżerskie niezbędne dla osób zarządzających firmami w turbulentnym otoczeniu.

Program studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Kierownik studiów podyplomowych:

dr inż. Anna Krug-Żarnowska

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania. Autorka publikacji z obszaru rynku kapitałowego, w tym relacji inwestorskich. Absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów z aprobatą ACTP ICF, Meritum Certified Coach MC-ACSTH-318 oraz Akademii Points of You, Trainer Certification Program.

Planowane przedmioty:

 • zarządzanie finansami, wiedzą, zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • współczesne kierunki zmian w zarządzaniu firmą,
 • ekonomika w górnictwie,
 • zintegrowane planowanie produkcji,
 • zarządzanie procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw,
 • przywództwo i kierowanie zespołem,
 • komunikacja korporacyjna,
 • etyka biznesu,
 • kompleksowe zarządzanie jakością,
 • CSR i zrównoważony rozwój, strategie i techniki negocjacji,
 • marketing przyszłości,
 • tworzenie biznesplanu,
 • kompetencje menedżera w nowoczesnej organizacji,
 • zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym,
 • psychologia w procesie zarządzania
 • coaching w biznesie.

Czas trwania

Dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent posiada kompleksową znajomość procesów w kontekście zarządzania firmą o statusie nowoczesności. Aktualne wiadomości i zdobyte kompetencje w zakresie innowacyjnych metod zarządzania przełożą się na uzyskanie konkurencyjnej pozycji w różnych rodzajach działalności.

Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwent zdobędzie umiejętności będące szansą na znalezienie zatrudnienia, m.in. jako kadra zarządzająca.

Absolwent będzie także przygotowany do podejmowania strategicznych decyzji w wielu obszarach zarządzania firmą.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje: 

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2100,00 zł 1900,00 zł (3800,00 za całe studia) lub 1700,00 zł (3400,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych

*** NOWOŚĆ !!! W ofercie Uczelni Jana Wyżykowskiego pojawiła się możliwość połączenia studiów podyplomowych z 2-letnimi studiami magisterskimi. O szczegółach dowiesz się tutaj


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych proponowanych przez UJW.