Negocjacje i mediacje w biznesie

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2100 zł 1900 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1700 zł* za semestr!

Adresaci

 • Absolwenci studiów I lub II stopnia posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata.
 • Osoby, które chcą podjąć pracę mediatora lub negocjatora w biznesie.
 • Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy zastosowaniu technik negocjacji i mediacji.

Cel

Przekazanie teoretycznej wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji wykorzystywanych na różnych stanowiskach. Ponadto słuchacze nabędą niezbędne kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, występujących w środowisku biznesowym.

Program studiów

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Stanisław A. Witkowski – prof. nadzw. dr hab., psycholog zarządzania zajmujący się teorią i praktyką wdrażania dorobku psychologii w celu podnoszenia efektywności funkcjonowania pracowników, zespołów i organizacji. Łączy zadania badacza i eksperta. Przeprowadził ponad 150 sesji assessment-center w ramach doboru i oceny potencjału kadry menedżerskiej i specjalistycznej, opracowuje programy doskonalące systemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.
Zorganizował funkcjonujące w od 1994 roku w Uniwersytecie Wrocławskim studia podyplomowe dla menedżerów i specjalistów Psychologia Zarządzania oraz studia doktoranckie z zakresu psychologii. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2002 do 2016 był rektorem Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, następnie pierwszym dziekanem Wydziału Zamiejscowego UJW w Lubinie. Visiting Professor w Uniwersytecie w Monachium, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Zarządzania, członek kolegów wydawniczych Central European Journal of Management, Polish Journal of Applied Psychology, uczestnik międzynarodowego programu badawczego GLOBE (Global and Organizational Behavior Effektiveness z udziałem 61 państw).
Aktualnie zajmuje się wpływem kultury na efektywność zarządzania, zarządzaniem wiekiem i zarządzaniem międzypokoleniowym. Wypromował ponad 400 magistrów psychologii i zarządzania, ponad stu licencjatów z zakresu zarządzania oraz 8 doktorów ( w tym z zakresu negocjacji w biznesie).

Planowane przedmioty:

 • wprowadzenie do negocjacji i mediacji w biznesie,
 • budowanie relacji w negocjacjach i mediacjach z wykorzystaniem psychologii komunikacji interpersonalnej,
 • strategie, reguły i techniki negocjacyjne,
 • etapy i przebieg mediacji,
 • uwarunkowania prawne w negocjacjach i mediacjach,
 • trening umiejętności negocjacyjnych,
 • trening umiejętności mediacyjnych.

Czas trwania

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwenci będą posiadali wiedzę i kompetencje w zakresie m. in. rozwiązywania konfliktów przy wykorzystaniu odpowiednich technik negocjacyjnych. Będą potrafili także dokonać wyboru odpowiednich technik mediacyjnych i negocjacyjnych w zależności od rozpoznanego konfliktu.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2100,00 zł 1900,00 zł (3800,00 za całe studia) lub 1700,00 zł (3400,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.