Industry 4.0

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2200 zł 1980 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1800 zł* za semestr!

Adresaci

 • Osoby posiadające tytuł magistra, inżyniera lub licencjata, które są zainteresowane uzyskaniem kompetencji z zakresu lidera w przemyśle 4.0.
 • Właściciele firm i menedżerowie zarządzający, chcący wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży i HR.

Cel

Przygotowanie słuchaczy do transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu koncepcji przemysłu 4.0. Ponadto przekazana zostanie wiedza na temat doskonalenia kompetencji menedżerskich, niezbędnych do wdrażania strategii cyfryzacji, a także aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how, dotyczącego rozwiązań cyfrowych, wykorzystywanych w przemyśle.

Program studiów

Program obejmuje 170 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Planowane przedmioty:

 • optymalizacja planowania produkcji,
 • lean manufacturing w przemyśle czwartej generacji,
 • zarządzanie projektami,
 • efektywna logistyka wewnętrzna – od Push do Pull,
 • podstawy projektowania wykorzystujące Industry 4.0,
 • Maintenance 4.0 – utrzymanie ruchu z elementami IoT,
 • narzędzia występujące w czwartej rewolucji przemysłowej.

Czas trwania

Dwa semestry, 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwenci nabywają wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how). Absolwent będzie przygotowany do roli członka zespołu pracującego nad projektami unowocześnienia fabryki, do rozmów o inicjatywach Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2200,00 zł 1980,00 zł (3960,00 za całe studia) lub 1800,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.