Gospodarka odpadami

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2200 zł 1980 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1800 zł* za semestr!

Adresaci

 • Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnych kierunków.
 • Pracownicy służb miejskich i komunalnych, pracownicy samorządów, nauczyciele.
 • Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami zatrudnieni w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach z branży wywozu i unieszkodliwiania odpadów, przedstawiciele samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawiciele firm i zakładów działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej, podmiotów korzystających ze środowiska (przedsiębiorców) wykonujących zadania w tej dziedzinie.

Cel

Przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna do wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

Przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej.

Zapoznanie słuchaczy ze zmianami w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Program studiów

Program obejmuje 170 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych UJW oraz najlepszych specjalistów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, prawa ochrony środowiska i odpadowego, zarządzania regionem, doradztwa gospodarczego i projektowego oraz procedur zamówień publicznych. Wśród prowadzących znajdują się przedstawiciele jednostek administracyjnych i firm zajmujących się w praktyce odbiorem i zagospodarowaniem odpadów na terenie.

Kierownik studiów podyplomowych:

Paweł Stefanek – dr nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska i monitoringu składowisk. Członek międzynarodowego zespołu doradczego ds. oceny bezpieczeństwa składowisk odpadów przemysłowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i środkowej Azji. Obecnie Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, Monitoringu i Rozwoju największego składowiska odpadów flotacyjnych (OUOW ŻM) w Europie.

Planowane przedmioty:

 • wybrane zagadnienia z prawa krajowego i UE,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • gospodarka odpadami przemysłowymi,
 • gospodarka odpadami jako przedmiot finansowania
 • ekologistyka i zagospodarowanie odpadów,
 • monitoring w gospodarce odpadami,
 • termiczne unieszkodliwianie odpadów,
 • ocena oddziaływania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na środowisko,
 • zajęcia terenowe (wizytacje nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami).

Czas trwania

Dwa semestry, 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada ogólną, szczegółową i praktyczna wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Zna aktualny system prawny i administracyjny dotyczący gospodarki odpadami, zarówno krajowy jak i regionalny.

Ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z brakiem spójnej i niewystarczająco dobrze zorganizowanej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie i na szczeblu administracyjnym, konsekwencji środowiskowych i prawnych zanieczyszczania gleb i wód odpadami.

Absolwent będzie mieć rozeznanie w zakresie różnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Uprawnienia

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 30 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2200,00 zł 1980,00 zł (3960,00 za całe studia) lub 1800,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.