Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Teraz niższe czesne!

2000 zł 1800 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1700 zł* za semestr!

Adresaci

 • Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty ds. bhp.
 • Pracujący lub planujący podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP.
 • Pracownicy przedsiębiorstw, instytucji państwowych i administracji samorządowej.
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Cel

Podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP oraz zdobycie nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Program studiów

Program obejmuje 160 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Jerzy S. Marcinkowski – dr nauk technicznych o specjalności ergonomia i kształtowanie warunków pracy oraz systemy ochrony pracy, licencjonowany ergonomista europejski, audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i audytor systemów zarządzania jakością produkcji. Ponad 45 lat prowadzi dydaktykę, badania i wdrożenia z ww. zakresu. Promotor i recenzent kilkuset prac dyplomowych: inżynierskich, licencjackich , magisterskich i podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii .Współautor standardów nauczania i minimów kadrowych na kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy prowadzonych na polskich uczelniach od 2009 r.

Planowane przedmioty:

 • podstawy prawne ochrony pracy w Polsce,
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy indywidualnej,
 • znaczenie i metody oceny ryzyka zawodowego,
 • wymagania bhp w budynkach i pomieszczeniach pracy, dokumentowanie,
 • wymagania i zakres obowiązków służb bhp,
 • zagrożenia ppoż., wybuchowe i awarie chemiczne w ochronie środowiska
 • ekonomika i zasady organizacji środowiska pracy,
 • zarządzanie i audyt bhp.

Czas trwania

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent studiów BHP posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas studiów będą przydatne w zakładach wytwórczych, usługowych, szkołach, urzędach, bankach i szpitalach, a poprzez przygotowanie do działań edukacyjno-szkoleniowych, także całej regionalnej społeczności.

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 2000,00 zł 1800,00 zł (3600,00 za całe studia) lub 1700,00 zł (3400,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Lubinie.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.