Studia doskonalące

Propozycja dla osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności praktyczne, poszerzyć i aktualizować swoją wiedzę, planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo zawodowe i personalne

Lean Management Manager

Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Napędy i sterowania hydrauliczne w maszynach górniczych

Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

Organizacja i zarządzanie w zakładach górniczych

Podyplomowe studia administracji publicznej

Poprawa efektywności funkcjonowania organizacji 

Zarządzanie kadrami i płacami

Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowychNOWOŚĆ

Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dostosowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.