Praktyka prawa pracy w administracji

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!
Dla absolwentów* 1500 zł za semestr!

Adresaci

 • Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków, którzy chcieliby poznać przepisy prawa pracy oraz pogłębić posiadaną wiedzę.
 • Pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Cel

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta wiedzy zakresu stosowania prawa pracy w administracji publicznej i samorządowej. Absolwent będzie posiadał kompetencje do zajmowania samodzielnego stanowiska w celu podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych oraz do podejmowania decyzji w zakresie relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Program studiów

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Janusz Żołyński – dr habilitowany nauk prawnych, radca prawny, autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Członek PAN Oddział Katowice. Redaktor naukowy LEX Navigator.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy prawne zatrudnienia w administracje. Rodzaje zatrudnienia,
 • pragmatyki zawodowe,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników,
 • rodzaje umów u pracę,
 • dochodzenie praw pracowniczych na drodze sądowej,
 • uprawnienia związków zawodowych w administracji,
 • obowiązki pracodawcy administracji publicznej i samorządowej w zakresie BHP.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta

Absolwent uzyska kompletną wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu prawa pracy w administracji zarówno publicznej, jak i samorządowej. Zdobędzie pogłębioną teoretyczne i praktyczne umiejętność do zarządzania działami HR oraz innymi służbami pracowniczymi w organach administracji oraz współdziałania organizacyjnie ze stosownymi organami administracji publicznej i samorządowej. Wiedza ta nie ograniczy się do zagadnień prawa pracy regulowanych Kodeksem pracy, lecz obejmie również sferę prawa pracy wynikającą z pragmatyk zawodowych, tj. szczegółowe regulacje dotyczące pewnych kategorii pracowników (np. urzędników samorządowych).

Uprawnienia po ukończeniu studiów

Nabycie nowych oraz udoskonalenie posiadanych już umiejętności i kompetencji.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1600,00 zł (3200,00 za całe studia) lub 1500,00 zł (3000,00*).

*Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.