Oligofrenopedagogika – rekrutacja trwa do końca października!

To dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wprowadziło obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu (oligofrenopedagogiki) daje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Takie kwalifikacje można zdobyć w Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Za nami kilkanaście edycji studiów z zakresu przygotowania pedagogicznegoedukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejterapii pedagogicznej czy też bhp. Od roku 2015 prowadzimy studia z zakresu Oligofrenopedagogiki. Obecnie rekrutujemy na trzecią edycję tych studiów.

Studia z Oligofrenopedagogiki prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach. Zajęcia planowane będą 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni pracownicy naukowi Uczelni Jana Wyżykowskiego i innych dużych ośrodków akademickich, jak również praktycy edukacji specjalnej.

Zadzwoń i dowiedz więcej 76 746 53 24 lub napisz podyplomowe@ujw.pl