Integracja sensoryczna z psychomotoryką

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1400 zł 1300 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1200 zł* za semestr!

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Program studiów

Program studiów obejmuje łącznie 350 godzin zajęć, w tym praktyka pedagogiczna w wymiarze 60 godzin. Studia trwają 3 semestry. Efekty uczenia się: 60 punktów ECTS. Program jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575) z późn. zm.
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 z późn. zm.).
 • Program składa się z pięciu modułów:
 • MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE (90 godzin, 15 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 2. DIAGNOSTYCZNO-METODYCZNY (140 godzin, 24 pkt.ECTS ),
 • MODUŁ 3. WARSZTATOWY (60 godzin, 12 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 4. DYPLOMOWY (6 pkt. ECTS),
 • MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA (60 godzin, 3 pkt. ECTS)

Kierownik studiów

Renata Czapczyńska – pedagog specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna , pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, diagnosta  QEEG i terapeuta EEG Biofeedback. Certyfikat „Menedżera w Oświacie”, coach, andragog, wykładowca. Wieloletnie doświadczenie w zarządzanie placówką oświatową w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zainteresowania psychologią w nurcie psychologii klinicznej i neurobiologii oraz w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Planowane przedmioty

 • elementy psychologii rozwojowej i klinicznej,
 • podstawy neurologii dziecięcej,
 • wybrane zagadnienia neuroanatomii i neurofizjologii dziecięcej,
 • wybrane zagadnienia z psychomotoryki,
 • podstawy integracji sensorycznej,
 • metodyka pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • metodyka pracy dydaktyczno-wychowawczym nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w środowisku edukacyjnym,
 • logopedyczne aspekty diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej w wybranych przypadkach klinicznych,
 • integracja odruchów według Sally Godart Blytle,
 • terapia i arteterapia ręki i stopy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • strategie terapeutyczne i dieta sensoryczna.

Czas trwania

Trzy semestry, 350 godzin (w tym 60 godzin praktyk zawodowych). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Nabywają oni wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do specjalistycznego wsparcia dziecka z zaburzeniami sensorycznymi, jego rodziny oraz efektywnej pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do nauk biomedycznych, neurologii i teorii zachowania. W związku z powyższym absolwent będzie posiadał kompetencje w zakresie:

 1. prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, która jest podstawą dla określenia pełnej diagnozy oraz projektowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej,
 2. planowania działań, praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi,
 3. konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi,
 4. samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem,
 5. stosowania innych metod wspomagających terapię integracji sensorycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat musi legitymować się tytułem magistra oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020 r.

Dokumenty przyjmuje:

Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł 1300,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1200,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych

-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.