Zbiorowe prawo pracy w praktyce

Adresaci

Pracownicy działów HR, związki zawodowe, pracodawcy, menedżerowie oraz wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa pracy.

Cel

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania związków zawodowych, uprawnień związków zawodowych, relacji związki zawodowe – pracodawca, ochrony pracowników przez związki zawodowe, wpływ związków zawodowych na tworzenia zakładowego prawa pracy.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Planowane uruchomienie studiów to październik, listopad 2018 r. pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl

Program kształcenia

Program studiów obejmuje łącznie 210 godzin dydaktycznych.

Wśród zagadnień m.in.:

 • pojęcie, przedmiot, funkcje i zasady zbiorowego prawa pracy,
 • stosunek pracy, zawarcie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zmiana treści zobowiązaniowego stosunku pracy, wygaśnięcie stosunku pracy
 • uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę,
 • przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • zawieranie porozumień w sytuacjach kryzysowych,
 • zwolnienia grupowe (w tym zwolnienia pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy).
 • akcjonariat pracowniczy (pojęcia, prawne formy realizacji),
 • rady pracowników.
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy,
 • odpowiedzialność pracodawcy dochodzona na drodze cywilnej,
 • dialog społeczny (komisja trójstronna, wojewódzkie komisje dialogu społecznego),
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach pracy (tryb ustalania wypadków przy pracy, i wypadków w drodze do pracy, dowołania od protokołów powypadkowych),
 • związki zawodowe (pojęcie, tworzenie, udział w zarządzaniu zakładem pracy, prawo do informacji, ochrona działaczy związkowych, itp.),
 • odpowiedzialność przed inspektorem pracy,
 • regulaminy (organizacyjne, pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • spory zbiorowe (wszczęcie, rokowania, mediacja, referendum strajkowe strajk),
 • zawieranie, zmiana, wypowiedzenie, stosowanie układów zbiorowych pracy,
 • ochrona pracodawcy, danych osobowych i dóbr osobistych w prawie pracy.

Warunek ukończenia studiów

 1. Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów.
 2. Napisanie pracy zaliczeniowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą praktycy z renomowanych kancelarii prawniczych, Państwowej Inspekcji Pracy, wykładowcy Uczelni Jana Wyżykowskiego oraz uznane autorytety – profesorowie prawa pracy z ośrodków uniwersyteckich.

Kierownik studiów

dr Janusz Żołyński

Koszt studiów

2200,00 zł za semestr.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.