Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych- NOWOŚĆ

Studia podyplomowe we współpracy z CCC

Adresaci

Studia kierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i karierą w międzynarodowej firmie, w tym m.in. do:

 • realizujących i koordynujących różnego typu projekty,
 • członków zespołów projektowych,
 • osób pragnących rozwinąć umiejętności w zakresie zarządzania projektami w organizacjach międzynarodowych,
 • przyszłych i obecnych kierowników projektów, sponsorów projektów czy innych osób zarządzających,
 • chcących uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania projektami,
 • zainteresowanych ugruntowaniem i usystematyzowaniem swojej wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zagadnienia związane z realizacją projektów w środowisku międzynarodowym,
 • chcących w przyszłości brać udział w pracach projektowych,
 • liderów zmian.

Cel

Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania projektami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w tym rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy w zespołach projektowych działających w gospodarce globalnej.

Czas trwania i organizacja studiów

Studia obejmują 2 semestry nauki i 12-13 weekendowych zjazdów realizowanych od października do czerwca lub od marca do lutego. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i odbywają się w soboty i niedziele nie częściej niż co 2 tygodnie w godzinach 8:45-16:00.

Szczegółowy plan zajęć na semestr jest podawany do wiadomości słuchaczy przez e- dziekanat lub, w początkowej fazie studiowania, za pomocą poczty elektronicznej. E- dziekanat (wirtualny dziekanat) to element systemu teleinformatycznego uczelni stworzony w celu uproszczenia przepływu informacji na linii słuchacz-uczelnia-wykładowcy. Po zalogowaniu się do WD słuchacze mogą sprawdzić plany zajęć, aktualne ogłoszenia, stan opłat za studia, zaliczenia i oceny z poszczególnych przedmiotów, plan zajęć wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia w Polkowicach lub w Lubinie (ułatwia to kontakt z wykładowcą).

Słuchacze podczas realizacji poszczególnych przedmiotów mogą otrzymywać zestawy materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania. Słuchacze nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Nad realizacją procesu dydaktycznego czuwa Kierownik studiów. Słuchacze mają możliwość korzystania bezpłatnie ze zbiorów Biblioteki Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Wymagania wstępne

 • dyplom ukończenia przynajmniej studiów pierwszego stopnia (tj. uzyskany przynajmniej tytuł licencjata lub inżyniera),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • rejestracja w odpowiednim terminie w systemie teleinformatycznym uczelni – e- rekrutacja (a następnie dostarczenie dokumentów do Uczelni).

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie podjęta po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekrutacja i wymagane dokumenty

Rekrutacja na studia podyplomowe pn. Zarządzanie projektami w organizacjach międzynarodowych jest trójetapowa:

 • etap pierwszy – rekrutacja internetowa (e-rekrutacja),
 • etap drugi – złożenie dokumentów w siedzibie uczelni,
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Po rejestracji w systemie teleinformatycznym uczelni, przed rozmową kwalifikacyjną, należy dostarczyć do działu studiów podyplomowych następujące dokumenty:

 • ankietę osobową(tj. formularz wypełniony przez kandydata na etapie e-rekrutacji – wydruk z systemu),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych magisterskich(oryginał do wglądu),
 • oryginał dowodu osobistego– do wglądu,
 • zaświadczenie o zameldowaniu– w przypadku braku adresu zameldowania w dokumencie tożsamości – do wglądu.

Program kształcenia

Zajęcia obejmują zagadnienia przedstawiające metodyki i narzędzia dotyczące projektów, jak i kwestie miękkie związane z zarządzaniem, komunikacją czy motywowaniem. Większość z nich prowadzonych jest w formie warsztatów, w trakcie których studenci rozwiązywać będą  praktyczne problemy występujące w firmie międzynarodowej. Wydaje się, że właśnie takie połączenie pozwoli na  zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które zostaną wykorzystane z sukcesem w trakcie pracy zawodowej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni menedżerowie, specjaliści i praktycy – przedstawiciele międzynarodowej spółki CCC, wysoko wykwalifikowana kadra akademicka oraz eksperci, trenerzy, szkoleniowcy różnych dyscyplin.

Warunki ukończenia studiów

Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów i pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Koszt studiów

UJW nie pobiera opłaty wpisowego. Czesne za semestr wynosi 1450,00 zł*.

 

* Czesne za studia słuchacze wpłacają zgodnie z podpisaną z Uczelnią umową na indywidualny numer konta dostępny po zalogowaniu się do swojego konta w e-dziekanacie. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów.