Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

Adresaci

Osoby pracujące w ramach znormalizowanych systemów zarządzania, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla oraz osoby pragnące uzyskać kompetencje menedżera i auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

Cel

Dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na zrozumienie wymagań norm opisujących systemy zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia przygotowują słuchaczy do odpowiedniego dostosowania rozwiązań wynikających z wymagań przepisów do potrzeb przedsiębiorstwa, a także pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań związanych m.in. z zadaniami menedżera systemu, właściciela procesu, czy też auditora wewnętrznego.

Czas trwania

Dwa semestry. Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 180 godzin dydaktycznych w następujących blokach tematycznych:

 • zarządzanie jakością, w tym wymagania normy ISO 9001,
 • zarządzanie środowiskowe, w tym wymagania normy ISO 14001,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy: wymagania normy PN-N 18001,
 • wymagania prawne dotyczące jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • identyfikacja, dokumentowanie, monitorowanie i pomiary procesów,
 • zarządzanie projektami w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • doskonalenie organizacji – koncepcje, modele, techniki,
 • audit zintegrowanego systemu zarządzania – wytyczne normy ISO 19011,
 • znormalizowane systemy zarządzania – aspekty związane z integracją,
 • certyfikacja systemów zarządzania,
 • wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Koszt studiów: 1900,00 zł za semestr.