Terapia pedagogiczna z arteterapią

Adresaci

Osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym które zamierzają podjąć działalność wspomagającą rozwój, działalność wspierającą lub terapeutyczną i arteterapeutyczną wobec dzieci i młodzieży.

Cel

Nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami  funkcji percepcyjno-motorycznych, emocji i zachowania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.

Kwalifikacje

Po ukończeniu studiów słuchacz nabędzie kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty pedagogicznego i arteterapeuty.

Absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi z zakresu:

 • diagnozowania zaburzeń i odchyleń rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży,
 • organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (percepcji i pamięci wzrokowej oraz słuchowej, słuchu fonematycznego, małej i dużej motoryki, z zaburzeniami emocji i równowagi nerwowej) oraz uczniów ryzyka dysleksji lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią),
 • przygotowywania i prowadzenia niezbędnej dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, programy terapii pedagogicznej),
 • współpracy z nauczycielami i rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

W pracy terapeutycznej absolwent będzie potrafił wykorzystywać elementy biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką,choreoterapii, a także różne metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Realizowane są w małych grupach podczas zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Program kształcenia

Program studiów obejmuje 300 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych m.in. z takich przedmiotów, jak:

 • psychologia rozwoju,
 • pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 • diagnoza psychopedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • muzykoterapia,
 • terapia plastyką,
 • biblioterapia,
 • choreoterapia,
 • metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania się,

oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Wymagania wstępne dla kandydatów

 1. Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.
 2. Przygotowanie pedagogiczne – zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Warunki zaliczenia studiów

 1. Zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej.
 3. Zdanie egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej!).

Koszt studiów

Całość studiów: 3600,00 zł (1800,00 zł za semestr). Istnieje możliwość spłaty czesnego w ratach.

 

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.