Terapia pedagogiczna z arteterapią

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1400 zł 1300 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1200 zł* za semestr!

Adresaci

Osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (posiadający przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne) pragnące uzyskać kwalifikacje terapeuty pedagogicznego.

Cel

Nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami  funkcji percepcyjno-motorycznych, emocji i zachowania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.

Program studiów

Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami.

Program studiów obejmuje 300 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Agnieszka Nowicka – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika terapeutyczna, geragogika specjalna; diagnosta i terapeuta pedagogiczny z 3-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej; były wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie i koordynator kierunku Pedagogika w Uczeni Jana Wyżykowskiego. Aktualnie pracownik Zakładu Edukacji Osób
z Niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim oraz adiunkt w Uczelni Jana Wyżykowskiego.
Autorka i kierownik naukowy studiów podyplomowych z: Przygotowania Pedagogicznego, Pedagogiki Leczniczej i Terapii Pedagogicznej, Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Terapii Pedagogicznej z Arteterapią, Socjoterapii
z Arteterapią, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Przedszkolnej, Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Pomysłodawczyni i realizatorka licznych kursów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców oraz pracowników KGHM. Autorka blisko 100 publikacji, w tym dwóch monografii autorskich; siedmiu monografii pod redakcją oraz licznych autorskich i współautorskich rozdziałów w monografiach i  artykułów w czasopismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą.
Zainteresowania naukowe: (1) diagnoza i terapia pedagogiczna oraz proces edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; (2) społeczna integracja oraz inkluzja osób
z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju; (3) jakość życia ludzi w starszym wieku, w tym szczególnie  osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych.

Planowane przedmioty:

 • psychologia rozwoju,
 • pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
 • diagnoza psychopedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • muzykoterapia,
 • terapia plastyką,
 • biblioterapia,
 • choreoterapia,
 • metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • metodyka zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami emocji i zachowania się.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy. Realizowane są w małych grupach podczas zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).

Profil absolwenta

Absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną, umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi z zakresu:

 • diagnozowania zaburzeń i odchyleń rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży,
 • organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (percepcji i pamięci wzrokowej oraz słuchowej, słuchu fonematycznego, małej i dużej motoryki, z zaburzeniami emocji i równowagi nerwowej) oraz uczniów ryzyka dysleksji lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią),
 • przygotowywania i prowadzenia niezbędnej dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, programy terapii pedagogicznej),
 • współpracy z nauczycielami i rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania ich w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

W pracy terapeutycznej absolwent będzie potrafił wykorzystywać elementy biblioterapii, muzykoterapii, terapii plastyką, choreoterapii, teatroterapii, a także różne metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji terapeuty pedagogicznego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. wytycznych MNiSW.

Warunki ukończenia studiów

 1. Zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej.
 3. Zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagania wstępne: kandydat musi posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektroniczneje-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020r.

Dokumenty przyjmuje: 
Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska, 
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102
tel. 767465337
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych) – niezbędne aby uzyskać uprawnienia do pracy doradcy zawodowego w szkołach.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł 1300,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1200,00 zł (3600,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.