Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

Adresaci

Osoby, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwenci innych kierunków studiów, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi, pragnące uzyskać uprawnienia do prowadzenia kolejnych zajęć edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie (WOS) oraz edukacji dla bezpieczeństwa (EdB).

Cel

Zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela:

 • wiedzy o społeczeństwie – w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych
  (tj. szkoły branżowe, licea ogólnokształcące i technika),
 • edukacji dla bezpieczeństwa – w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu.

Planowane uruchomienie studiów to wrzesień 2018 r. pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl. W przypadku niewystarczającej liczby osób, rekrutacja będzie trwała do końca września września z możliwością przedłużenia na miesiąc październik.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest
w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. Uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131).

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy ekonomii,
 • nauka o państwie i prawie,
 • systemy polityczne i partyjne świata, organizacje międzynarodowe,
 • społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka,
 • kluczowe problemy współczesnego świata, zagrożenia w okresie pokoju i podczas wojny,
 • system polityczny Polski,
 • samorząd i polityka lokalna,
 • bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona,
 • system obronności i siły zbrojne Polski,
 • podstawy edukaji zdrowotnej,
 • podstawy ratownictwa medycznego,
 • dydaktyka nauczania wiedzy o społeczeństwie,
 • dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka pedagogiczna (120 godzin).

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego. Opłata za jeden semestr wynosi 1200,00 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.