Przygotowanie pedagogiczne

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu. Zgodnie z najnowszymi przepisami, absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskają uprawniania wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby móc nauczać w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych należy posiadać tytuł magistra.

Cel

Nabycie przez wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Studia przygotowują do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, jeden lub dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje

Absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy, niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia

Program studiów uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli co do treści programowych dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich wraz z minimalnym obciążeniem godzinowym. Plan studiów obejmuje łącznie 270 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.

Wśród przedmiotów m.in.:

  • psychologia,
  • kultura języka z emisją głosu,
  • metody diagnozy psychopedagogicznej,
  • podstawy pedagogiki specjalnej
  • wybrane problemy współczesnej młodzieży,
  • kształtowanie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela,
  • podstawy dydaktyki i dydaktyka przedmiotowa.

Warunki ukończenia studiów

  1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
  2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
  3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej!).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1200,00 zł za semestr.