Przygotowanie pedagogiczne

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu. Zgodnie z najnowszymi przepisami, absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskają uprawniania wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby móc nauczać w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych należy posiadać tytuł magistra.

Cel

Nabycie przez wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Studia przygotowują do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, jeden lub dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje

Absolwent zdobędzie kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy, niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Program kształcenia

Program studiów uwzględnia standardy kształcenia nauczycieli co do treści programowych dla studiów wyższych zawodowych i studiów magisterskich wraz z minimalnym obciążeniem godzinowym. Plan studiów obejmuje łącznie 330 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym i egzaminem dyplomowym.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • psychologia,
 • komunikacja i kultura języka,
 • metody diagnozy psychopedagogicznej,
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • wybrane problemy współczesnej młodzieży,
 • kształtowanie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela,
 • podstawy dydaktyki,
 • etyka zawodowa w pracy nauczyciela,
 • emisja głosu,
 • zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy,
 • podstawy prawa oświatowego,
 • seminarium dyplomowe.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1200,00 zł za semestr.