Przygotowanie pedagogiczne

Zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli, program studiów podyplomowych pn. Przygotowanie pedagogiczne został zmodyfikowany i dostosowany do obowiązujących przepisów.

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu.

Cel

Nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz z dydaktyki, które są niezbędne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Czas trwania

Studia trwają trzy semestry i są przeznaczone dla osób chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sob.-niedz.), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1575 z późn. zm.).

Program obejmuje łącznie 390 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk zawodowych i składa się z 4 modułów:

 1. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 2. podstawy dydaktyki i emisja głosu,
 3. przygotowanie dydaktyczne,
 4. praktyka zawodowa.

Wśród przedmiotów m.in. wprowadzenie do pedagogiki, problemy współczesnej młodzieży, pedagogika specjalna, prawo oświatowe, kompetencje wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela, psychologia rozwoju i osobowości, psychologiczne uwarunkowania uczenia się, dydaktyka czy emisja głosu.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdobycie kwalifikacji z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Absolwent będzie posiadał przygotowanie w zakresie:

 1. specjalności nauczycielskiej, zgodnej z merytorycznym przygotowaniem do nauczania konkretnego przedmiotu (prowadzenia zajęć);
 2. psychologii i pedagogiki, by pełnił funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierając wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizował proces nauczania, zaspakajał szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizował życie społeczne na poziomie klasy, szkoły
  i środowiska lokalnego, współpracował z innymi nauczycielami i rodzicami;
 3. dydaktyki przedmiotowej, aby skutecznie prowadził zajęcia edukacyjne, rozbudzał zainteresowania poznawcze oraz wspierał rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór form pracy, metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także we właściwy sposób oceniał osiągnięcia edukacyjne uczniów.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne może obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych.

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej!).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.