Menedżer jednostek samorządu terytorialnego

Nowe zarządzanie publiczne oraz rola kreatora rozwoju lokalnego, jaką przypisuje się obecnie jednostkom samorządu terytorialnego, stawiają wysokie wymagania w stosunku do osób zarządzających majątkiem publicznym.

Adresaci

Kadry samorządowe, a w szczególności do przedstawiciele organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej, kierownicy przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz do inne osoby, które interesują się problematyką organizacyjną i ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

Czas trwania

Dwa semestry.

Program kształcenia

W ramach studiów słuchaczom przekazana zostanie aktualna wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego oraz nabędą oni umiejętności menadżerskie. Wiedza o mechanizmach funkcjonowania oraz rozwoju tych jednostek i o nowoczesnych metodach oraz technikach zarządzania nimi, jest niezbędna, zważywszy coraz dynamiczniej zachodzące zmiany w obszarze społeczno-gospodarczym. Słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi trendami zarządzania oraz nauczą się posługiwać metodami i narzędziami menadżerskimi.

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.

Koszt studiów: 1900,00 zł za semestr.