Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Adresaci

Osoby, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się kwalifikacjami pedagogicznymi. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zawodowo zająć się kształceniem i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel

Przygotowanie nauczycieli grup przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych do pracy której owocem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do zdobywania wiedzy, pomimo występujących trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych.

Kwalifikacje

Absolwent może być zatrudniony na stanowisku:

 • nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych,
 • nauczyciela w klasach I-III w szkołach podstawowych.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Zajęcia realizowane są w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • pedagogika przedszkolna,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • pedagogika specjalna,
 • psychologia rozwoju,
 • edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych,
 • wybrane problemy współczesnej pedagogiki,
 • edukacja polonistyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • podstawy nauczania matematyki,
 • edukacja matematyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • edukacja społeczna i przyrodnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • edukacja muzyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • edukacja plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym,
 • wychowanie fizyczne,
 • wybrane zagadnienia logopedii,
 • diagnoza psychopedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • metody wychowawczego wspierania rodziny,
 • metodyka pracy w przedszkolu,
 • metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • historyczne i społeczne uwarunkowania edukacji,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka pedagogiczna (120 godzin).

Warunki ukończenia studiów

 1. Zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.
 2. Odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej.
 3. Zdanie egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej!).

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego.

Opłata za jeden semestr wynosi 1200,00 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.