Oligofrenopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Adresaci

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i pragną uzyskać kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu.

Cel

Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno–rewalidacyjnych:

 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj.: zakładach pracy chronionej (aktywizacji zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, itp.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota, niedziela), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno–metodycznych oraz warsztatowych. W trakcie nauki organizowane są wycieczki dydaktyczne do placówek edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy pedagogiki specjalnej,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • charakterystyka spektrum zaburzeń autystycznych – diagnoza różnicowa,
 • psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum zaburzeń autystycznych,
 • diagnoza psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • diagnoza funkcjonowania osób ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • metody wspierania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • podstawy pedagogiki leczniczej,
 • wprowadzenie do metodyki pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (dydaktyki specjalnej),
 • konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju IPET oraz programów rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami spektrum autyzmu,
 • metodyka wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolu,
 • metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • metodyka kształcenia i wychowywania uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole,
 • metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością,
 • metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych,
 • techniki multimedialne w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych,
 • stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna z terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (słuchacze nie piszą pracy dyplomowej).

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego.

Opłata za jeden semestr wynosi 1250,00 zł.

Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.