Oligofrenopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Adresaci

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i pragną uzyskać kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel

Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno – rewalidacyjnych:

 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tj.: zakładach pracy chronionej (aktywizacji zawodowej), warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, itp.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, raz bądź dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych. W trakcie nauki organizowane są wycieczki dydaktyczne do placówek edukacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • pedagogika specjalna,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • psychologia rozwoju,
 • elementy psychologii klinicznej i psychopatologii,
 • diagnostyka psychopedagogiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • metody wspierania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,
 • podstawy pedagogiki leczniczej,
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej w placówkach dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych,
 • terapia muzyką i tańcem,
 • terapia plastyką,
 • biblioterapia,
 • metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualnej,
 • wykład monograficzny,
 • proces edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w wybranych placówkach specjalnych,
 • seminarium dyplomowe.

Warunki ukończenia studiów

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów.
 2. Uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego.

Opłata za jeden semestr wynosi 1250,00 zł.

Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.