Doradztwo zawodowe i personalne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Teraz niższe czesne!

1400 zł 1300 zł* za semestr  

Dla absolwentów** 1250 zł* za semestr!

Adresaci

 • Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych.
 • Pracownicy lub kandydaci do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR.

Cel

Zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego, a w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki zawodowej i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Kierownik studiów podyplomowych:

Dorota Dmowska – absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University w Warszawie, Wydział Zarządzania Personelem, kierunek: Zarządzanie Personelem oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Kierunek: Pedagogika Pracy i Poradnictwo Zawodowe.
Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zdobyte w pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w dziale HR oraz 14-letnie w doradztwie i konsultingu z zakresu zarządzania biznesem, przywództwa i budowania zespołu. Prowadzi również wykłady i prelekcje z zakresu coachingu kariery i rozwoju zawodowego oraz indywidualną działalność doradczą z tego obszaru.

Planowane przedmioty:

 • podstawy andragogiki,
 • preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe,
 • zawodoznawstwo,
 • warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego,
 • podstawy psychologii,
 • diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna,
 • etyka zawodowa,
 • osoba z niepełnosprawnościami na rynku pracy,
 • komunikacja interpersonalna,
 • doradztwo personalne,
 • coaching kariery,
 • tworzenie planów kariery,
 • diagnozowanie predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników,
 • strategie podejmowania decyzji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami w organizacjach,
 • prawo pracy,
 • nowoczesne metody rekrutacji,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Profil absolwenta i uzyskiwane uprawnienia (kwalifikacje)

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego przygotowują do pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego,
 • doradcy personalnego,
 • szkolnego doradcy kariery (tylko dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne),

zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w:

 • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  – Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.,
 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Ponadto absolwent uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 1. do wytyczania ścieżek kariery zawodowej umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy,
 2. analizy rynku pracy oraz zachodzących na nim procesów i kierunków zmian,
 3. stosowania nowoczesnych metod pracy doradczej  i technik aktywnego poszukiwania pracy,
 4. umiejętnego pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej,
 5. skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Termin rozpoczęcia studiów

Semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, tj. listopad 2020 r.

Rekrutacja – zasady przyjęcia

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

 1. rekrutacja elektroniczna – tj. rejestracja oraz wypełnienie i wydrukowanie kwestionariusza osobowego,
 2. złożenie wymaganych dokumentów w dziale studiów podyplomowych.

Link do rekrutacji elektronicznej: e-rekrutacja

Termin rejestracji na studia: 1 VI – 31 X 2020r.

Dokumenty przyjmuje: Dział Studiów Podyplomowych, p. Ewelina Szumska,
ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice, p. A102,
tel. 767465337,
e-mail podyplomowe@ujw.pl

Dla Państwa wygody stwarzamy możliwość
złożenia dokumentów w Filii UJW w Lubinie,
ul. Odrodzenia 21, 59-300 Lubin, p. 114.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia/ kwestionariusz osobowy.
 • Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych) – niezbędne aby uzyskać uprawnienia do pracy doradcy zawodowego w szkołach.
 • Zdjęcie cyfrowe.

Koszt studiów

Opłata za jeden semestr wynosi 1400,00 zł 1300,00 zł (3900,00 za całe studia) lub 1250,00 zł (3750,00**).

*Promocje nie łączą się ze sobą

**Promocja obowiązuje wszystkich absolwentów UJW, UZZM w Lubinie, DWSPiT w Polkowicach; aby skorzystać z promocji należy udokumentować status absolwenta poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub dyplom ukończenia studiów wyższych


-> Wróć do oferty studiów w Polkowicach.

-> Wróć do oferty wszystkich studiów podyplomowych oferowanych przez UJW.