Doradztwo zawodowe i personalne – NOWOŚĆ

Adresaci

 • Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach, Urzędach Pracy, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, klubach pracy, CIZ-ach oraz ośrodkach młodzieżowych.
 • Pracownicy lub kandydaci do pracy w agencjach doradztwa personalnego i działach HR.

Cel

Zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnego doradcy zawodowego i personalnego, a w przypadku osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów.

Czas trwania

Trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele lub piątki po południu i soboty), raz bądź dwa razy w miesiącu.

Kwalifikacje

Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i personalnego przygotowują do pracy w charakterze:
– doradcy zawodowego,
– doradcy personalnego,
– szkolnego doradcy kariery (tylko dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne),
zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w:

 • ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  – Dz. U. z 2008 roku, nr 69, poz. 415 ze zm.,
 • w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575).

Ponadto absolwent uzyskuje przygotowanie kompetencyjne:

 1. do wytyczania ścieżek kariery zawodowej umiejętność swobodnego poruszania się na krajowym i europejskim rynku pracy,
 2. analizy rynku pracy oraz zachodzących na nim procesów i kierunków zmian,
 3. stosowania nowoczesnych metod pracy doradczej  i technik aktywnego poszukiwania pracy,
 4. umiejętnego pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej,
 5. skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także sztuki przedstawiania, bronienia własnych poglądów oraz kreowania zachowań innowacyjnych.

Wymagania wstępne dla kandydatów

 1. Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia.
 2. Przygotowanie pedagogiczne – w przypadku chęci uzyskania uprawnień do pracy doradcy zawodowego w szkołach.

Program kształcenia

Program obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki zawodowej i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno – metodycznych oraz warsztatowych.

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy andragogiki,
 • preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe,
 • zawodoznawstwo,
 • warsztat pracy doradcy zawodowego i personalnego,
 • podstawy psychologii,
 • diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna,
 • etyka zawodowa,
 • osoba z niepełnosprawnościami na rynku pracy,
 • komunikacja interpersonalna,
 • doradztwo personalne,
 • coaching kariery,
 • tworzenie planów kariery,
 • diagnozowanie predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników,
 • strategie podejmowania decyzji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i talentami w organizacjach,
 • prawo pracy,
 • nowoczesne metody rekrutacji,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników.

Warunki ukończenia studiów

Udział w zajęciach, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt studiów

Nie pobieramy opłaty wpisowego.

Opłata za jeden semestr wynosi 1200,00 zł.

Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach bez doliczania dodatkowych kosztów (3 raty w semestrze lub więcej wg indywidualnych potrzeb słuchacza).

Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych w Polkowicach.