Bezpieczeństwo i higiena pracy

Adresaci

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji do pracy na stanowiskach inspektora specjalisty, starszego specjalisty lub głównego specjalisty do spraw bhp (Dz. U. z 2004 r., nr 246, poz. 2468).

Cel

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy z zakresu kompleksowego przygotowania absolwentów wyższych uczelni pracujących, bądź planujących podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia realizowane będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.

Program kształcenia

Wśród przedmiotów m.in.:

 • podstawy prawne ochrony pracy w Polsce,
 • psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania wykonywania pracy,
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • czynniki i zasady kształtowania materialnego środowiska pracy,
 • znaczenie i metody oceny ryzyka zawodowego,
 • wymagania bhp w budynkach i pomieszczeniach pracy,
 • dokumentowanie i świadczenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi,
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp,
 • wymagania i zakres obowiązków służb bhp,
 • pomoc przedlekarska,
 • zagrożenia ppoż., wybuchowe i awarie chemiczne w ochronie środowiska,
 • ekonomika i zasady organizacji środowiska pracy,
 • zarządzanie i audyt bhp,
 • ocena zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony osobistej z wymaganiami bhp,
 • rodzaje i zastosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • seminarium dyplomowe.

Studia prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Koszt studiów: 1800,00 zł za semestr.